vodilna slika

Javno naročilo: Ureditev kolesarske in peš povezave med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto

datum: 14. 06. 2017

Vabljeni k oddaji ponudb.

Objavljeno v torek, 20. junija:

V priponkah najdete popravek razpisne dokumentacije.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Naročnik, Mestna občina Novo mesto, oddaja na podlagi 47. člena ZJN-3 javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti in vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za izvedbo naročila, katerega predmet je »Ureditev kolesarske in peš povezave med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto«, vse skladno z razpisno in tehnično dokumentacijo naročnika, ki je priloga.

 

Zaključek vseh pogodbenih del je določen v roku dveh mesecev od uvedbe v delo.

 

Vrsta in obseg naročila ter zahteve naročnika so podrobneje razvidne iz tehnične dokumentacije in popisa del.

 

Naročnik je objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, dne 14.6.2017, številka objave JN005921/2017-W01.

 

Naročnik bo objavil vse morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije ter odgovore na vprašanja interesentov na Portalu javnih naročil.

 

 

Navodila in obrazci

Tehnična dokumentacija

Popravek razpisne dokumentacije

nazaj