Povabilo k oddaji ponudbe: Adaptacija stanovanjskih enot - gradbena dela

datum: 15. 06. 2017

Rok za oddajo ponudbe: 16.6.2017 do 11.00 ure.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-27/2015 z dne 19.5.2016 na podlagi katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

 

1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

2. Predmet naročila: Adaptacija stanovanjskih enot - gradbena dela.

 

3. Merilo za oddajo javnega naročila

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena.

 

4. Rok za dobavo/izvedbo naročila: 30.06.2017.

 

5. Način in rok plačila: Račun za opravljena dela bo plačan 30. dan od prejema računa (v skladu z napredovanjem del (mesečni obračun).

 

6. Rok za oddajo ponudbe: ___16.6.2017___ do 11.00 ure.

 

7. Način in kraj oddaje ponudbe: Podpisano in žigosano ponudbo s prilogami, ki jih je določil naročnik (Obrazec 1), je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Na ponudbi mora biti oznaka: NE ODPIRAJ - PONUDBA – »Adaptacija stanovanjskih enot - gradbena dela«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku.

 

8. Ponudba mora obsegati in se nanašati: Ponudba mora obsegati vse potrebne aktivnosti za adaptacijo.

 

9. Naročnik bo za izvedbo naročila izdal naročilnico.

 

10. Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:

• kontaktna oseba: Aleš Potokar

• e- naslov: ales.potokar@novomesto.si

• telefonska številka: 07 39 39 242

 

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.

 

 

Priloge:

- OBRAZEC 1

- Obrazec Protikorupcijska klavzula

- Obrazec Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

 

Pripravil:

 

Aleš Potokar

strokovni sodelavec VI

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

 direktorica

 

Adaptacija stanovanjskih enot - gradbena dela

Izjava o udeležbi

Povabilo k oddaji ponudbe

Protikorupcijska klavzula

nazaj