Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

datum: 09. 06. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 29 z dne 9.6.2017, prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 29 z dne 9.6.2017, prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

V skladu z 69. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: 1. gospodarske družbe, 2. zadruge, 3. samostojni podjetniki posamezniki ali 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 4.133.333,00 EUR

Rok prijav: 29. 7. 2017

Informacije o razpisu: INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.

 

nazaj