Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

datum: 09. 06. 2017

Ministrstvo za zdravje objavlja v Uradnem listu št. 29 z dne 9.6.2017, javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne...

Ministrstvo za zdravje objavlja v Uradnem listu št. 29 z dne 9.6.2017, javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije.

Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

Pogoji za pridobitev sredstev:

1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predlo- ži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba.

3. Vsaj 20% za sofinanciranje mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja. O izpolnjevanju tega pogoja predloži dokazilo.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 139.000,00 EUR

Rok prijav: 30. 6. 2017

Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.

 

nazaj