Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

datum: 16. 06. 2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost objavlja v Uradnem listu št. 30 z dne 16.6.2017, javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost objavlja v Uradnem listu št. 30 z dne 16.6.2017, javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018.

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov

b. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A) in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 12.000.000,00 EUR

Rok prijav: 4. 9. 2017

Dodatne informacije v zvezi z razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www. arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na tel. 400-59-60 (Vanja Rodič, Almira Bremec, Alja Kastelic Primc, Mateja Gašpirc in Tina Valenci).

 

nazaj