Povabilo k oddaji ponudbe: Nakup in dobava izdelkov za potrebe objektnega čiščenja in papirne konfekcije za obdobje dveh let

datum: 28. 09. 2018

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki ga je naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.


Naročnik: Mestna občina Novo mesto

Predmet naročila: Nakup in dobava izdelkov za potrebe objektnega čiščenja in papirne konfekcije za obdobje dveh let

Merilo za oddajo javnega naročila: najnižja ponudbena cena

Ker naročnik izvaja postopek pridobivanja ponudb na podlagi zgoraj navedenega pravilnika, ki velja za javna naročila pod ocenjeno vrednostjo, ki predstavlja mejo za uporabo ZJN-3, bodo za naročnika vse prejete ponudbe, ki bodo presegle vrednost 20.000,00 EUR brez DDV, nesprejemljive.

Pogajanja: ne

Rok za izvedbo naročila: 2 leti od podpisa okvirnega sporazuma

Način in rok plačila: mesečno, 30. dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa

Rok za oddajo ponudbe: 8. 10. 2018, do 12.00

Način in kraj oddaje ponudbe:
-       na e-naslov: mestna.obcina@novomesto.si z oznako »PONUDBA – ČISTILNI MATERIAL, št. 4301-4/2018» in
-       na e-naslov: judita.pirc@novomesto.si z oznako »PONUDBA – ČISTILNI MATERIAL, št. 4301-4/2018.

Ponudba mora obsegati:
1.    Ponudbo,
2.    Ponudbeni predračun,
3.    Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
4.    Izjavo gospodarskega subjekta.

Naročnik bo za izvedbo naročila izdal okvirni sporazum.

Dodatne informacije v zvezi z naročilom dobite na naslovu naročnika:
-           kontaktna oseba: mag. Judita Pirc
-           e-naslov: judita.pirc@novomesto.si
-           telefonska številka: 07/39 39 222

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.

OBRAZEC 1 - Ponudba.pdf  

OBRAZEC 2 - Ponudbeni predračunpopravek z dne 1. 10. 2018

OBRAZEC 3 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.pdf

OBRAZEC 4 - Izjava gospodarskega subjekta.pdf 

nazaj