Javni razpis oz. javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2018

datum: 25. 10. 2017

Prvi razpisni rok se prične 25. 10. 2017 in traja do vključno 27. 11. 2017. V kolikor sredstva ne bodo porabljena v okviru prvega razpisnega roka, lahko prijavitelj pod istimi pogoji vlogo odda še v okviru dveh razpisnih rokov, in sicer od 30. 4. 2018 do 31. 5. 2018 ali od 27. 8. 2018 do 28. 9. 2018 (velja samo za področja A.2., A.3., E, F in G), vloge za področje H je možno oddati najkasneje do 15. 11. 2018.

Za vse potencialne prijavitelje organiziramo informativni dan, na katerem bomo pojasnili sistem prijave na javni razpis oz. javni poziv. Odgovorili bomo tudi na vsa vprašanja prijaviteljev. Izvedli ga bomo v sejni sobi na rotovžu (Glavni trg 7, 1. nadstropje) v ponedeljek, 20. 11. 2017, ob 16:00 uri.

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (DUL, št. 6/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št,  RS, št. 42/2010), Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 23/17), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.  RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10), Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB, 36/08-ZPOmK, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl. US, 87/11-ZAvMS, 47/12, 47/15-ZZSDT, 22/16 in 39/16), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16)

objavlja:

 

JAVNI RAZPIS OZ. JAVNI POZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE ORGANIZACIJ ZA LETO 2018

 

 

V letu 2018 bo poudarek na vsebinskem povezovanju s tematskim letom 2018, ki vključuje promocijo zdravega načina življenja in promocijo Novega mesta kot kakovostnega življenjskega okolja (gibanje in šport, zdrav način življenja, organizirane prostočasne dejavnosti, socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalstva, družbeni doprinos k skupnemu dobremu, v povezavi z arheološko, kulturno in naravno dediščino) ter evropskim letom kulturne dediščine in kulturnega turizma.

 

1. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij razpisuje sredstva za leto 2018 v skupni višini do 772.940,00 EUR za naslednja področja:

 

A.kultura v skupni višini do EUR,

B.mladina v skupni višini do 56.300,00 EUR,

C.socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 63.800,00 EUR,

Č. šport v skupni višini do 166.840,00 EUR,

D.dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 103.000,00 EUR,

E.medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 10.000,00 EUR,

F.delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 25.000,00 EUR,

G. turizem v skupni višini do 10.000,00 EUR,

H. županovo pokroviteljstvo v skupni višini do 30.000,00 EUR.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni razpis oz. poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018.

 

Posamezna organizacija se prijavi zgolj z eno prijavo, v kateri opredeli, na katera razpisna področja oziroma podpodročja se prijavlja.  Prijavitelj lahko z istim projektom kandidira le na eno zgoraj navedeno razpisno področje. Za področje H veljajo posebni pogoji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji vsebinskega obrazca 3. H.

 

Prijavitelj izpolni in podpiše splošna obrazca ter ju skupaj s posamičnimi vsebinskimi obrazci, glede na področja oz. podpodročja na katera se prijavlja, odda v predpisanem roku.

 

2. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018. 

 

3. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične 25. 10. 2017 in traja do vključno 27. 11. 2017. V kolikor sredstva ne bodo porabljena v okviru prvega razpisnega roka, lahko prijavitelj pod istimi pogoji vlogo odda še v okviru dveh razpisnih rokov, in sicer od 30. 4. 2018 do 31. 5. 2018 ali od 27. 8. 2018 do 28. 9. 2018 (velja samo za področja A.2., A.3., E, F in G), vloge za področje H je možno oddati najkasneje do 15. 11. 2018. Prijavo v okviru dodatnih razpisnih rokov se lahko odda samo za področja, kjer so na voljo še nerazdeljena sredstva. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na dodatna dva roka, v kolikor ni drugače opredeljeno pri posameznem področju. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

V kolikor bo na dodatne roke uspešno kandidirala organizacija, ki je že v prvem roku uspešno kandidirala na drugih področjih, bo s to organizacijo sklenjen aneks k prvotni pogodbi o sofinanciranju.

 

4.  Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

besedilo javnega razpisa oz. javnega poziva,
splošni obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju, 
splošni obrazec 2: na katerem prijavitelj izbere razpisna področja, na katera se prijavlja v letu 2018, 
vsebinski obrazec 3 (A - H s podpodročji): prijava za sofinanciranje Mestne občine Novo mesto po posameznih razpisanih področjih (POZOR: izpolniti je potrebno le tiste vsebinske obrazce št. 3, ki se nanašajo na področja oziroma podpodročja, na katera se prijavitelj prijavlja, z morebitnimi prilogami, ki jih posamezni obrazec zahteva),
obrazec 4: vzorec Pogodbe,
obrazec 5: vzorec Poročila o realizaciji projekta/programa (ne velja za področje H),
obrazec 6: vzorec Zahtevka za izplačilo (ne velja za področje H).

 

Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis oz. javni poziv izpolniti in podpisati splošni obrazec 1, splošni obrazec 2 in tiste splošne obrazce 3, ki se nanašajo na področja oziroma podpodročja, na katera se prijavlja.

 

Obrazcem mora priložiti vse priloge, ki jih posamezni izpolnjeni obrazec zahteva. Prijava na javni razpis oz. javni poziv mora biti oddana na pripravljenih obrazcih. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilen.

 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo na Mestni občini Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto oziroma na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

S prijavo na razpis se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje razpisa ter z njimi v celoti soglaša.

 

5. Dostava vlog

Vsak prijavitelj lahko na javnem razpisu oz. javnem pozivu kandidira zgolj z eno prijavo, v kateri izpolni obrazce za posamezna razpisna področja oz. podpodročja, na katera se prijavlja, in jih podpisane s prilogami predloži v eni pošiljki.

 

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih (opredeljeno v točki 4 tega razpisa) ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do H).

 

Prijava mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS MONM ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE ORGANIZACIJ ZA LETO 2018. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV.

 

6.  Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.

 

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice in bodo dostavljene v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, ne glede na način oddaje vloge. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila dostavljena na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do vključno 27. 11. 2017 (za prvi razpisni rok), do vključno 31. 5. 2018 (za drugi razpisni rok), do vključno 28. 9. 2018 (za tretji razpisni rok), do vključno 15. 11. 2018 za področje H. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno s 5. točko tega razpisa oziroma poziva, se vrne vlagatelju.

 

Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Upravičen prijavitelj je tisti, ki je naveden kot upravičeni prijavitelj v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do H). Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem razpisu oz. javnem pozivu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 8 dni od dne odpiranja prijav pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe.

 

Komisija bo za posamezno razpisno področje opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravila predlog izbire in sofinanciranja prijav.

 

7. Dodatne informacije

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:

-       za področje kulture, dogodkov in prireditev in mednarodne projekte: mag. Sandra Boršič (tel. 07 39 39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si),

-       za področje socialnega in zdravstvenega varstva: mag. Mateja Jerič

(tel. 07 39 39 250 ali mateja.jeric@novomesto.si),

-       za področje mladine in športa: Ivica Menger

(tel. 07 39 39 211 ali ivica.menger@novomesto.si)

-       za področje turizma: Sara Drašković 

(tel. 07 39 39 204 ali sara.draskovic@novomesto.si).

 
8. Informativni dan

Za vse potencialne prijavitelje organiziramo informativni dan, na katerem bomo pojasnili sistem prijave na javni razpis oz. javni poziv. Odgovorili bomo tudi na vsa vprašanja prijaviteljev. Izvedli ga bomo v sejni sobi na rotovžu (Glavni trg 7, 1. nadstropje) v ponedeljek,      20. 11. 2017,  ob 16:00 uri. 

 

8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog bo komisija izvedla najpozneje v 5 delovnih dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni javno. 

Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh od zaključenega razpisnega roka. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju za posamezna področja za leto 2018.  Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

 

 

Številka: 0930-148/2017

Novo mesto, dne 24. 10. 2017

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

SKUPNO BESEDILO Razpis.doc

SPLOŠNI OBRAZEC 1.docx

SPLOŠNI OBRAZEC 2.doc

Obrazec_3_A1_Kultura_PROJEKTI.doc

Obrazec_3_A2_Kultura_MEDIJSKI RAZPIS.doc

Obrazec_3_A3_Kultura_UREJANJE GROBIŠČ.doc

Obrazec_3_A4_Kultura_PROGRAM JSKD NM.doc

Obrazec_3_A5_Kultura_PROGRAM ZASEBNIH ZAVODOV.doc

Obrazec_3_A6_Kultura_REDNO DELO KULTURNIH DRUŠTEV.doc

Obrazec_3_A7_Kultura_NAJEMNINE.doc

Obrazec_3_A8_Kultura_REVIJA_RAST.doc

Obrazec_3_B_MLADINA.docx

Obrazec_3_C.1. SOCIALA IN ZDRAVSTVO.docx

Obrazec_3_C.2._LAS.docx

Obrazec_3_Č_ŠPORT.docx

Obrazec_3_D_DOGODKI.doc

Obrazec_3_E_MEDOBČINSKI IN MEDNARODNI PROJEKTI.doc

Obrazec_3_F_SOFINANCIRANJE OSTALIH DRUŠTEV.doc

Obrazec_3_G_TURIZEM.doc

Obrazec_ 3_H_ŽUPANOVO POKROVITELJSTVO.doc

Obrazec 4 VZOREC POGODBE.docx

Obrazec 5 VZOREC POROČILA O REALIZACIJI PROJEKTA_PROGRAMA.doc

Obrazec 6 VZOREC ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO.xlsx

nazaj