Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za premoženjske zadeve

datum: 25. 10. 2017

Objavljamo javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za premoženjske zadeve.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/2012-ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU)  Mestna občina Novo mesto objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

višji svetovalec za premoženjske zadeve

v Oddelku za prostor in razvoj - Uradu za premoženjske zadeve

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

• imeti morajo visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali specializacijo po  visokošolski

  strokovni  izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo) ,

• najmanj 4 leta delovnih izkušenj,

• opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

• državljanstvo Republike Slovenije,
• znanje uradnega jezika,
• poznavanje upravnega poslovanja,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

   po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot

   šest mesecev,
• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega

   dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma  magisterijem znanosti ali izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih. Za kandidate, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami  ZJU, in /ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se lahko šteje, da izpolnjujejo pogoje obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.

Preverilo se bo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da ga nima, ga mora na podlagi 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:

- organiziranje medsebojnega sodelovanja ter usklajevanja in sodelovanja z drugimi

  organi,

- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z

  delovnega področja,

- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih

  zahtevnih gradiv z delovnega področja,

- vodenje in odločanje glede na dana pooblastila v upravnih postopkih,

- izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja,

- samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Delovno mesto višji svetovalec za premoženjske zadeve je uradniško delovno mesto. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec za premoženjske zadeve opravljal v nazivu šeste stopnje: višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv pete stopnje: višji svetovalec II ter četrte stopnje: višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in tri mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju lokalne samouprave.

 

Prijava mora vsebovati:

1.    pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja (diploma)  ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 

2.    pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih  delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V. VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

 

3.    pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);

 

4.    izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga kandidat ima);

 

5.    pisno izjavo o znanju upravnega poslovanja;

 

6.    izjavo kandidata, da:

•      je državljan Republike Slovenije,

•      ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

•      zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

7.    izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto      pridobitev podatkov iz  6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidenc  ne  soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

 

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod objavo tega javnega natečaja, in da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbirni postopek bo opravljen v več fazah, tako, da se kandidati postopno izločajo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. 

 

V skladu z 61. a členom Zakona o javnih uslužbencih, se v izbirni postopek ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec za premoženjske zadeve« na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za finance in splošne zadeve, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto. Rok za vlaganje prijav je 8 dni  po objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Silva Vovko, telefon: 07/393-9220, informacije z delovnega področja pa Stanislava Bjelajac, telefon 07/393-9237.


Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni

 

Številka:  1100-199/2017 (409)

Datum:    24. 10. 2017

 

 

Prijavni obrazec - vloga za zaposlitev.doc

 

 

 

 

nazaj