Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem/brezplačno uporabo

datum: 16. 01. 2018

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji stvarnega premoženja.

Mestna občina Novo mesto bo oddala posameznim prosilcem v najem oz. brezplačno uporabo dele nepremičnin parc. št. 1641, 1642, 1643, 1468, 1271, 1273/1 in 1273/2, vse k.o. 1456-Novo mesto.

S posameznimi prosilci se bodo sklepale neposredne pogodbe. V kolikor bo prosilcev več za isto časovno obdobje in isto mikrolokacijo, bo občina izvedla pogajanja.

Namera velja za celotno leto 2018.

nazaj