vodilna slika

Razpis prostega delovnega mesta direktorja Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

datum: 10. 08. 2018

Obveščamo, da je v Uradnem listu RS (10. 08. 2018) objavljen razpis prostega delovnega mesta direktorja Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto z naslednjim besedilom:

Svet zavoda Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA (M/Ž)

Kandidat mora na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP) in Statuta javnega zavoda Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto izpolnjevati naslednje pogoje:

  • visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), pedagoške, psihološke ali socialne smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri vzgojno-svetovalnem in terapevtskem delu z otroki in s starši,
  • organizacijske in strokovne sposobnosti, ki zagotavljajo, da bo s svojim delom prispeval/a k uresničevanju ciljev zavoda,
  • slovensko državljanstvo in aktivno obvladovanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, s polnim delovnim časom za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom dela 31.12.2018.

Pisni prijavi z življenjepisom in dokazilom o izobrazbi je potrebno priložiti naslednja potrdila:

  • o državljanstvu Republike Slovenije,
  • o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od enega meseca),
  • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku,
  • izpis delovne dobe iz ZPIZ

ter vizijo razvoja in dela Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto za razpisano mandatno obdobje.

Kandidati naj prijavo z zahtevanimi dokazili in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom ZA RAZPIS DIREKTORJA – NE ODPIRAJ na naslov, Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto.

Upoštevane bodo le vloge, ki bodo prispele osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje do 30.08.2018 do 14. ure.

Nepopolnih vlog pri izbiri kandidatov ne bomo upoštevali. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri v zakonitem roku.

nazaj