vodilna slika

Objava kandidatur za naknadne volitve v svet KS Ločna Mačkovec

datum: 23. 04. 2019

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07-odločba US in 23/17) je Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto za naknadne volitve 12. maja 2019 sestavila


SEZNAM KANDIDATOV 
ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
LOČNA - MAČKOVEC

1. Katja Petković, roj. 7.7.1971, Novo mesto, Pod Trško goro 48, ekonomistka, računovodkinja, predlagatelj: Goran Makar in skupina volivcev

2. Simona Pustavrh, roj. 1.7.1969, Novo mesto, Seidlova cesta 32, mag. statistike, profesorica matematike, predlagatelj: Goran Makar in skupina volivcev

3. Branko Bec, roj. 22.3.1955, Novo mesto, Seidlova cesta 22, gozdarski tehnik, upokojenec, predlagatelj: Karolina Dragica Nenadić in skupina volivcev

4. Žiga Zupančič, roj. 4.7.1994, Novo mesto, Mačkovec 3, študent, predlagatelj: Žiga Zupančič in skupina volivcev

5. Franc Novak, roj. 2.5.1962, Novo mesto, Stražna 13, komunalni inženir, vojaški uslužbenec, predlagatelj: Karolina Dragica Nenadić in skupina volivcev

6. Barbara Luštek, roj. 30.9.1971, Novo mesto, Mlinarska pot 14, dipl. medicinska sestra, operacijska medicinska sestra, predlagatelj: Žiga Zupančič in skupina volivcev

7. Karolina Dragica Nenadić, roj. 11.6.1935, Novo mesto, Seidlova cesta 58, učiteljica, upokojenka, predlagatelj: Karolina Dragica Nenadić in skupina volivcev

8. Vojko Oklešen, roj. 15.6.1973, Novo mesto, Šmarješka cesta 32, ekonomski tehnik, podjetnik, predlagatelj: Goran Makar in skupina volivcev

9. Gregor Božič, roj. 20.4.1966, Novo mesto, Šmarješka cesta 58, mag. MBA, podjetnik, predlagatelj: Žiga Zupančič in skupina volivcev

10. Andrej Paternost, roj. 15.6.1970, Novo mesto, Pod Trško goro 68, mag. menedžmenta kakovosti, direktor sektorja, predlagatelj: Žiga Zupančič in skupina volivcev

11. Goran Makar, roj. 4.5.1967, Novo mesto, Pod Trško goro 47, univ. dipl. inž. strojništva, predavatelj, predlagatelj: Goran Makar in skupina volivcev

12. Zofija Lužar, roj. 10.3.1954, Novo mesto, Stražna 7, upokojenka, predlagatelj: Goran Makar in skupina volivcev

13. Tatjana Vinić, roj. 25.5.1949, Novo mesto, Seidlova cesta 26, kemijska tehnica, upokojenka, predlagatelj: Karolina Dragica Nenadić in skupina volivcev

14. Breda Vovko, roj. 25.11.1963, Novo mesto, Šmarješka cesta 58, profesorica športne vzgoje, učiteljica, predlagatelj: Žiga Zupančič in skupina volivcev

15. Milojka Gutman, roj. 26.3.1950, Novo mesto, Seidlova cesta 36, univ. dipl. pravnica, upokojenka, predlagatelj: Karolina Dragica Nenadić in skupina volivcev

Voli se 7 članov Sveta KS.

 

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Novo mesto, Seidlova cesta 1

 

Številka: 041-2/2019                                               

Datum:  17. 4. 2019      

POMEMBNA OBVESTILA

 

1. Volitve bodo v nedeljo, 12. maja 2019.

2. Predčasno glasovanje

Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo na posebnem volišču za predčasno glasovanje na sedežu Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, drugo nadstropje in sicer v sredo, 8. maja 2019, od 7. do 19. ure.

3. Glasovanje po pošti

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 1. maja 2019. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

4. Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto najkasneje do srede, 8. maja 2019.

Predsednica Marjetica Žibert, l. r.

 

 

 

nazaj