vodilna slika

Narok za ustno obravnavo za javno prireditev Vikend na Prepihu 2019

datum: 06. 05. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »VIKEND NA PREPIHU 2019«, ki bo potekal dne 24. 5. 2019 od 15. do 24. ure in delno 25. 5. 2019 od polnoči do 2. ure zjutraj ter dne 25. 5. 2019 od 15. do 24. ure in delno 26. 5. 2019 od polnoči do 2. ure zjutraj na Prepihu, Gornja Težka voda 19, na vlogo organizatorja prireditve, podjetja Event 24 d.o.o.


Narok za ustno obravnavo bo

v četrtek, 16. 5. 2019 ob 9. 00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Narok se nahaja v priponki: 

5_Narok_Vikend na Prepihu.pdf

 

nazaj