vodilna slika

Narok za ustno obravnavo za javno prireditev: Gasilska veselica, Uršna sela

datum: 20. 05. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »GASILSKA VESELICA«, ki bo potekala dne 15.6.2019 od 18.00 do 24.00 ure in delno 16.6.2019 od polnoči do 2.00 ure zjutraj na Uršnih selih, na vaškem igrišču pri železniški postaji.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v četrtek, 30. 5. 2019 ob 9.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

Narok.pdf

nazaj