vodilna slika

Narok na ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, organizatorju Športno kulturnemu društvu Stara čolnarna

datum: 20. 05. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javne prireditve »FESTIVAL LOKA 2019«, ki bodo potekale dne 15.6.2019 od 20.00 do 22.00 ure (Salsa večer na terasi), dne 16.6.2019 od 19.00 do 21.00 ure (Koncert glasbene šole Lipičnik), dne 5.7.2019 od 20.00 do 21.30 ure (Stand up Emi Nikočevič), 18.7.2019 od 19.00 do 21.00 ure (francoski glasbeniki La Fanfarone) in dne 24.8.2019 od 20.00 do 22.00 ure (koncert Yani in Martin koncert) v Novem mestu, na terasi Gostišča Loka, Župančičevo sprehajališče 2, 8000 Novo mesto

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v četrtek, 30. 5. 2019 ob 11.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

Narok_ŠKDStara čolnarna.pdf

nazaj