vodilna slika

Narok na ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, organizatorju Židan Mirjana s.p.

datum: 31. 05. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »POZDRAV POLETJU«, ki bodo potekale dne 21.6.2019 od 18.00 do 23.00 ure na terasi gostinskega objekta San Sebasijan, Prešernov trg 1, 8000 Novo mesto.

 

Narok za ustno obravnavo bo

v torek, 11. 6. 2019 ob 12.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponki. 

Narok_SanSebastijan.pdf

nazaj