vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, organizatorja Krajevna skupnost Otočec

datum: 12. 06. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti


NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO


v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »KRAJEVNI PRAZNIK«, ki bo potekala dne 22.6.2019 od 18.00 do 24.00 ure in delno 23.6.2019 od polnoči do 2.00 ure zjutraj, na igrišču Osnovne šole Otočec.

Narok za ustno obravnavo bo

v torek, 18. 6. 2019 ob 12.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

Narok - krajevni praznik.pdf

nazaj