vodilna slika

Narok na ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javno prireditev Lovska veselica

datum: 20. 06. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »LOVSKA VESELICA«, ki bo potekala dne 6.7.2019 od 19.00 do 24.00 ure in delno 7.7.2019 od polnoči do 2.00 ure zjutraj na Vrhu pri Pahi, pri Lovskem domu LD Otočec.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v ponedeljek, 1.7. 2019 ob 11.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

 

Podrobnosti se nahajajo v priponki. 

Narok_LDOtočec.pdf

nazaj