vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, organizatorja Društva za sodobno kulturo Fotopub

datum: 08. 07. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »FESTIVAL FOTOPUB 2019 - GLASBENI PROGRAM«, ki bo potekala dne 2.8.2019 od 22.00 do 24.00 ure in delno 3.8.2019 od polnoči do 2.00 ure zjutraj, dne 3.8.2019 od 22.00 do 24.00 ure in delno 4.8.2019 od polnoči do 2.00 ure zjutraj pred Beach Baru Loca, Topliška cesta 2c, 8000 Novo mesto.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v ponedeljek, 15.7.2019 ob 8.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

Narok.pdf

nazaj