vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »PRAZNIK OREHOV 2019«, organizatorja Društva za razvoj in ohranitev podeželja Orehek

datum: 25. 07. 2019


Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti


NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »PRAZNIK OREHOV 2019«, ki bo potekala dne 24.8.2019 od 20.00 do 24.00 ure in delno 25.8.2019 od polnoči do 2.00 ure zjutraj, na dvorišču družbenega doma Veliki Orehek 3, 8000 Novo mesto.

Narok za ustno obravnavo bo

v sredo, 31.7.2019 ob 9.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

Narok_DROPO.pdf

nazaj