vodilna slika

Sprememba razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

datum: 14. 08. 2019

Mestna občina Novo mesto, na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) sprejme naslednjo

spremembo razpisne dokumentacije

za podelitev koncesije za opravljanje javne službe

v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

 

 

  1. Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto, št. objave na Portalu javnih naročil JN005573/2019-U01 z dne 5. 8. 2019, se pod št. 2.10 Merila za izbor ponudnika, pod točko št. 1  spremeni tako, da se glasi:

Pod točko št. 1:

Ponudniku, ki bo dokazal delovno dobo oziroma izkušnje pri opravljanju razpisane dejavnosti, se dodelijo točke po naslednji formuli:

 

Delovna doba oz. izkušnje pri opravljanju zobozdravstvene dejavnosti za mladino in odrasle

Št. točk

nad 10 do vključno 20 let        

15

nad 5 do vključno 10 let            

10

nad 20 do vključno 25 let      

7

nad 3 do vključno 5 let                        

5

nad 25 let                                                                  

2

do vključno 3 let                                                              

0

Pri pravni osebi se delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti nanaša na predvidenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pri pravni osebi.

2. Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto, št. objave na Portalu javnih naročil JN005573/2019-U01 z dne 5. 8. 2019, se pod št. 1. Povabilo k oddaji ponudbe, v delu, ki se nanaša na rok za oddajo ponudbe tako, da se glasi:

s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 23. 8. 2019, do 23:59, ali osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do 23. 8. 2019, do 14. ure.

 

3. Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto, št. objave na Portalu javnih naročil JN005573/2019-U01 z dne 5. 8. 2019, se pod št. 2.6 Način, kraj in čas oddaje ponudbe se v delu, ki se nanaša na rok za oddajo ponudbe tako, da se glasi:

»Kot pravočasne se bodo upoštevale ponudbe, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno petka, 23. 8. 2019, do 23.59, in ponudbe, oddane osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do petka, 23. 8. 2019, do 14. ure.«

 

4. Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto, št. objave na Portalu javnih naročil JN005573/2019-U01 z dne 5. 8. 2019, se pod št. 2.7 Odpiranje ponudb se popravi tako, da se glasi:

»Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 27. 8. 2019 ob 10. uri v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.«

 

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

 

Sprememba razpisne dokumentacije.pdf

 

 

Povezane novice

02. avgust

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN VLOŽITVE - s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 20. 8. 2019, do 24. ure, ali osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo...

več >

nazaj