vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javno prireditev »POLETJE«, organizatorja Židan Mirjana s.p.

datum: 20. 08. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »POLETJE«, ki bo potekala dne 13. 9. 2019 od 12. do 24. ure in delno 14. 9. 2019 od polnoči do 1. ure zjutraj, dne 20. 9. 2019 od 12. do 24. ure in delno 21. 9. 2019 od polnoči do 1. ure zjutraj, dne 27. 9. 2019 od 12. do 24. ure in delno 28. 9. 2019 od polnoči do 1. ure zjutraj ter dne 4.10.2019 od 12. do 24. ure in delno 5. 10. 2019 od polnoči do 1. ure zjutraj, na terasi gostinskega objekta San Sebasijan, Prešernov trg 1, 8000 Novo mesto.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v četrtek, 29. 8. 2019 ob 9. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

31_Narok.pdf

nazaj