vodilna slika

Dopolnilo razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

datum: 23. 08. 2019

Rok za oddajo prijav je po novem do 30. 8. 2019, do 12. ure na sedežu Mestne občine Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto, na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti  (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) sprejme naslednjo

 

dopolnilo razpisne dokumentacije

za podelitev koncesije za opravljanje javne službe

v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

 

1. Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto, št. objave na Portalu javnih naročil JN005573/2019-U01 z dne 5. 8. 2019, se:

- pod št. 2.1 Veljavna zakonodaja dopolni tako, da se doda Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/2019);
- pod št. 2.6 Način, rok in oddaja ponudbe, se v delu, ki se nanaša na rok za oddajo ponudbe spremeni tako, da se glasi:

»Prijava mora biti naslovljena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do 30. 8. 2019, do 12. ure.

Kot pravočasne se bodo upoštevale ponudbe, ki bodo prispele na Mestno občino Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do petka, 30. 8. 2019, do 12. ure.«;

- pod št. 2.7 Odpiranje ponudb se popravi tako, da se glasi:

»Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 30. 8. 2019 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.«;

- pod št. 2.12 Postopek in rok za izbor koncesionarja se v delu, ki se nanaša na pravno varstvo besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Zoper odločbo o  podelitvi koncesije bo pravno varstvo zagotovljeno v skladu s 54. členom Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/2019).«

- pod št. 2.12 Postopek in rok za izbor koncesionarja se briše določba: Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni vloži pritožbo, o kateri odloča župan Mestne občine Novo mesto. Za pritožbo se plača upravna taksa v skladu s taksno tarifo Zakona o upravnih taksah. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 

 

2. Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

 

 

                                                                                                        mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                    župan, l.r

                                                                                              

 

Objava na Portalu javnih naročil in v Dolenjskem Uradnem listu

nazaj