vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru v Novem mestu v letu 2020

datum: 27. 01. 2020

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 49/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU – L 352/1, 24. 12. 2013), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL, št. 27/19) objavlja Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MONM) naslednji

JAVNI POZIV

za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2020.

 

Javni poziv se nahaja v pripoki.

Javni poziv-subvencioniranje najemnin v MJ za l. 2020.pdf

obrazci-JP20.doc

 

 

nazaj