vodilna slika

Narok za ustno obravnavo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javno prireditev After četvorka

datum: 13. 03. 2020

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »AFTER ČETVORKA«, ki bo potekala dne 22. 5. 2020 od 14. do 23. ure na terasi gostinskega objekta San Sebasijan, Prešernov trg 1, 8000 Novo mesto.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v ponedeljek, 20. 4. 2020 ob 8.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Narok.pdf

nazaj