vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javno prireditev »Novomeški poletni večeri«

datum: 08. 07. 2020

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »NOVOMEŠKI POLETNI VEČERI«, ki bo potekala dne 21.7.2020 od 20.00 do 22.00 ure, dne 23.7.2020 od 20.00 do 22.00 ure, dne 30.7.2020 od 20.00 do 22.00 ure, dne 4.8.2020 od 20.00 do 22.00 ure, 6.8.2020 od 20.00 do 22.00 ure in dne 8.8.2020 od 20.00 do 22.00 ure v Novem mestu, v atriju Gradu Grm, Skalickega ulica 1.

 

Narok za ustno obravnavo bo

v sredo, 15.7.2020 ob 8.00, v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v pritličju.

 

Narok.pdf

nazaj