vodilna slika

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Skupni občinski upravi občin Dolenjske - občinski redar

datum: 23. 07. 2020

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/2012-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Mestna občina Novo mesto – Skupna občinska uprava občin Dolenjske objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

OBČINSKI REDAR

v Skupni občinski upravi občin Dolenjske, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto

 

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu občinski redar II in občinski redar I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednja splošna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba,
 • najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
 • strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • obvladati morajo uradni jezik;
 • veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem  mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedeno usposabljanje in preizkuse, na katero ga  bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, občinski redar – pripravnik.


Za javne uslužbence, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.

Naloge delovnega mesta občinski redar so naslednje:

- neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja medobčinsko

   redarstvo,   

- nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občin ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti

  medobčinskega redarstva,

- vodenje prekrškovnih postopkov in izdajanje plačilnih nalogov,   

- izdajanje odredb v skladu z odlokom skupne občinske uprave     ,

- opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih,           

- druge naloge s področja medobčinskega redarstva,        

- opravljanje nalog medobčinskega redarstva kot jih določa Odlok o ustanovitvi Skupne občinske

  uprave občin Dolenjske,

- izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja    ,

- samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.   

 

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna  

vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja (diploma)  ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih  delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V. VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

 1. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);

 

 1. pisno izjavo o opravljenem strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (če ga je kandidat opravil);

 

 1. pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem  

postopku (če ga je kandidat opravil),

 

 1. pisno izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije;

 

 7.   pisno izjavo kandidata, da:

      •  je državljan Republike Slovenije,

      •  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po

         uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest

         mesecev,

      • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja,   

        ki se preganja po uradni dolžnosti;

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto      pridobitev podatkov iz  7. točke iz uradne evidence.

V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidenc  ne  soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirnem postopku se bo strokovna usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavnem obrazcu, priloženih pisnih izjavah in drugih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Natečajna komisija bo po potrebi izvedla dodatne faze izbirnega postopka.

 

Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z enomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu občinski redar opravljal v nazivu občinski redar II z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar I. Delovni čas na uradniškem delovnem mestu  občinski redar je razporejen v skladu z internim pravilnikom in je, po potrebi, lahko organiziran v neenakomerni razporeditvi. Izbrani kandidat bo naloge opravljal na lokaciji Seidlova cesta 1, Novo mesto in na terenu, na območju  Mestne občine Novo mesto ter občin Straža, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Mirna.

 

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, številka: 1100-195/2020 - občinski redar«, na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za finance in splošne zadeve, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 8 dni  po objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na  elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidate vljudno naprošamo, da zaradi upoštevanja ekonomskega in ekološkega vidika (vsaka prijava, ki jo Mestna občina Novo mesto dobi po e-pošti, se natisne) prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke potrebne za popolno prijavo.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na telefonski številki 07/3939-220 (Silva Vovko) , informacije o delovnem področju na telefonski številki 07/3939-230 (Brigita Železnik). Obvestilo o končanem postopku  bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mest  www.novomesto.si.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:  1100-196/2020-1 (409)

Datum:    22. 7. 2020

                                                                                                                                                                                                                                                             Mestna občina Novo mesto

                     

   Obrazec - občinski redar.doc                                                                                                                                                                                                                                     

nazaj