vodilna slika

Narok za ustno obravnavo za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev VEČER ANTONA PODBEVŠKA

datum: 04. 09. 2020

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v povezavi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »VEČER ANTONA PODBEVŠKA«, ki bo potekala dne 18.9.2020 od 20.00 do 23.00 ure (čas uporabe zvočnih naprav od 18.00 do 23.00 ure) v Novem mestu, na Gradu Grm, Skalickega 1, 8000 Novo mesto, , v organizaciji Šport kluba Košenice.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v četrtek, 10.9.2020 ob 8.00, v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Narok.pdf

nazaj