vodilna slika

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: Višji svetovalec za mobilnost

datum: 09. 09. 2020

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/2012-ZUJF) Mestna občina Novo mesto objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC ZA MOBILNOST

 v Uradu za prostor in razvoj – Oddelku za promet in mobilnost

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska 

strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna

           izobrazba  (prva bolonjska stopnja),

 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

     Želena dodatna znanja:

     - poznavanje upravnega poslovanja.

 

Delovne naloge:

- organiziranje medsebojnega sodelovanja ter usklajevanja in sodelovanja z drugimi organi,

- sodelovanje pri  oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega

  področja,

- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih

  gradiv z delovnega področja, 

- vodenje in odločanje glede na dana pooblastila v upravnih postopkih,

- izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja,

- samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V kolikor izbrani kandidat le-tega nima opravljenega, ga bo moral opraviti, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

 

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti, v skladu s 3. odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:

 1. izpolnjevanje pogoja izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu  ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (v kolikor ga kandidat ima);
 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga kandidat ima);
 5. izjavo kandidata, da:
 •  je državljan Republike Slovenije, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

6.    izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto      pridobitev podatkov iz  5. točke iz uradnih evidenc drugih organov, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Prijavni obrazec je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V skladu z 61.a členom  ZJU, se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

V izbirnem postopku se bo strokovna usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in drugih dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Delovno mesto višji svetovalec za mobilnost je uradniško delovno mesto. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec za mobilnost opravljal v nazivu šeste stopnje: višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv pete stopnje: višji svetovalec II in v naziv četrte stopnje: višji svetovalec I.  Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi  za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur na teden, s dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec za mobilnost« na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za finance in splošne zadeve, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto. Rok za vlaganje prijav je 21 dni  po objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Silva Vovko, telefon 07/393-9220, informacije z delovnega področja pa Miloš Dular, telefon 07/393-9342.


V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:  1100-205/2020-1 (409)

Datum:     8. 9. 2020

 

Mestna občina Novo mesto

 

Podrobnosti se nahajajo v priponkah. 

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.doc

Prijavni obrazec - vloga za zaposlitev.doc

nazaj