vodilna slika

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: Inšpektor svetnik

datum: 22. 09. 2020

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/2012-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Mestna občina Novo mesto – Skupna občinska uprava občin Dolenjske objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

INŠPEKTOR SVETNIK

v Skupni občinski upravi občin Dolenjske, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto

 

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu inšpektor svetnik

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • končana visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specializacija po  visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
  • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
  • opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
  • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Želeno znanje:

  • poznavanje upravnega poslovanja.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanje dela in stopnja izobrazbe.

Za javne uslužbence, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v šestih mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti strokovni izpit za inšpektorja, predpisano v skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14).

 

Šteje se, da ima oseba opravljen strokovni izpit za inšpektorja, če ima opravljen pravniški državni izpit.

 

Delovne naloge:

- opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva,                      

- vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog

  medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru,

  zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,                   

- vodenje postopkov in izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških na področju

  najzahtevnejših in specializiranih nalog medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva,     

- izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških na področju najzahtevnejših in

  specializiranih nalog medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva,           

- vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših in specializiranih

  nalog medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva,           

- samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva,                   

- vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa na

  področju  najzahtevnejših in specializiranih nalog medobčinskega inšpekcijskega

  nadzorstva,              

- nudenje pravne in strokovne pomoči na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog

  medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva,                     

- oblikovanje ključnih sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih

  najzahtevnejših gradiv,                   

- opravljanje nalog medobčinskega inšpekcijskega nadzora kot jih določa Odlok o ustanovitvi

  Skupne občinske uprave občin Dolenjske,           

- izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja,              

- samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših  in specializiranih nalog inšpekcijskega

  organa po navodilu nadrejenega.               

 


Prijava mora vsebovati:

  1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna  vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja (diploma)  ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.    pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih  delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V. VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

 

3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);

 

4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga je kandidat opravil);

 

 5.   pisno izjavo kandidata, da:

      •  je državljan Republike Slovenije,

      •  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po

         uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest

         mesecev,

      • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto      pridobitev podatkov iz  5. točke iz  uradnih evidenc drugih organov, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirnem postopku se bo strokovna usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavnem obrazcu, priloženih pisnih izjavah in drugih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Natečajna komisija bo po potrebi izvedla dodatne faze izbirnega postopka.

 

Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z enomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo opravljal naloge na uradniškem delovnem mestu inšpektor svetnik.  Delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom in je, po potrebi, lahko organiziran v neenakomerni razporeditvi. Izbrani kandidat bo naloge opravljal na lokaciji Seidlova cesta 1, Novo mesto in na terenu, na območju  Mestne občine Novo mesto ter občin Straža, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Mirna.

 

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, številka: 1100-236/2020 – inšpektor svetnik«, na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za finance in splošne zadeve, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 21 dni  po objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidate vljudno naprošamo, da zaradi upoštevanja ekonomskega in ekološkega vidika (vsaka prijava, ki jo Mestna občina Novo mesto dobi po e-pošti, se natisne) prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke potrebne za popolno prijavo.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na telefonski številki 07/3939-220 (Silva Vovko), informacije o delovnem področju na telefonski številki 07/3939-230 (Brigita Železnik). Obvestilo o končanem postopku  bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mest  www.novomesto.si.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške

 

 

Številka:   1100-236/2020-1

Datum:     22. 9. 2020

 

 

 mag. Gregor Macedoni

 župan Mestne občine  Novo mesto


Obrazec - inšpektor svetnik.doc

nazaj