vodilna slika

Sklic 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 17. 01. 2008

v četrtek, 31. januarja 2008 (Rotovž)

Sklic 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki bo v četrtek, 31. januarja 2008, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Številka: 032-5/2006
Datum: 15. 1. 2008

 

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)  

s k l i c u j e m

 

12. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 31. januarja 2008, ob 16. uri
v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
4. Predlog odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
5. Predlog odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
6. Predlog dopolnjenega osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada - druga obravnava
7. Predlog dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci - prva obravnava
8. Predlog odloka o uveljavitvi predkupne pravice na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava
9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - prva obravnava
10. Premoženjsko - pravne zadeve
10.1 Informacija o delitveni bilanci med Mestno občino Novo mesto in med občinama Straža in Šmarješke Toplice
11. Kadrovske zadeve
12. Vprašanja in pobude
 

S spoštovanjem !

 

Alojzij MUHIČ

ŽUPAN

VABLJENI :
- člani/ce občinskega sveta
- mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave
- predstavniki občinske uprave
- predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
- pripravljalci gradiv k 4., 5., 6., 7., 8 in 9. točki

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja
- krajevne skupnosti
- Upravna enota Novo mesto

nazaj