Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 14. 07. 2017

Dolenjski uradni list 15 - 2017

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16 in 23/16)  je Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 23. redni seji  dne 6.7.2017 sprejel

 

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16 in 1/17) – v nadaljevanju: Odredba, se v 14. členu doda novi šesti odstavek, ki glasi:

 

''(6) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o uporabi tržnice lahko sklenejo pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 1. tarifnega razreda v času tržnih dni. Način uporabe in ceno dovolilnice določi župan z sklepom.''

2. člen

Dosedanji odstavki od šest do deset se smiselno preštevilčijo v odstavke od sedem do enajst.

3. člen

Vsa ostala določila Odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

4. člen

Ta Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št. 007-14/2017 - 703

Novo mesto, dne 6. julija 2017

                                                                                                            župan

                                                                              Mestne občine Novo mesto

                                                                                              mag. Gregor Macedoni, l. r

nazaj