Javni razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto

datum: 10. 08. 2016

Dolenjski uradni list 37 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

 

 

JAVNI RAZPIS

 

ZA PODELITEV IZREDNIH ŠTIPENDIJ IN ENKRATNIH DENARNIH POMOČI ZA IZOBRAŽEVANJE PERSPEKTIVNIM POSAMEZNIKOM MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 

 1. Javni razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

 

  Obrazca:
 • A -  vloga za podelitev izredne štipendije perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017,
 • B - vloga za podelitev enkratne denarne pomoči perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za študijsko leto 2016/2017

 

  Izjava kandidata

 

  Obrazec za ovojnico

 

  Pravilnik o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/2016)

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 7. in 21. člena Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/2016) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 (DUL, št. 15/2015) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV IZREDNIH ŠTIPENDIJ IN ENKRATNIH DENARNIH POMOČI ZA IZOBRAŽEVANJE PERSPEKTIVNIM POSAMEZNIKOM MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 

 

PREDMET RAZPISA:

Predmet javnega razpisa sta podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017.

 

UPRAVIČENCI do dodelitve izredne štipendije:

Na podlagi 5. člena Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto so do izredne štipendije upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja, osebe s statusom študenta dodiplomskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem, osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje ali četrte alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.

 

UPRAVIČENCI do dodelitve enkratne denarne pomoči:

Na podlagi 20. člena Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto so do enkratne denarne pomoči upravičene osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno z enoletnim absolventskim stažem in osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki se izobražujejo v tujini in:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Izjemoma se lahko podeli enkratna denarna pomoč tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.

 

VIŠINA PODELJENIH ŠTIPENDIJ IN ENKRATNIH DENARNIH POMOČI:

Za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom bo Komisija za štipendiranje s sklepom določila višino mesečne štipendije in število podeljenih štipendij ter višino in število enkratnih denarnih pomoči.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da ne podeli nobene izredne štipendije ali enkratne denarne pomoči.

 

PRIJAVA:

Prijavo za podelitev izredne štipendije se odda na obrazcu

A – Vloga za podelitev izredne štipendije perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Kandidat mora k vlogi za podelitev izredne štipendije predložiti:

 • dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o šolskem uspehu zadnjega zaključenega šolskega leta – dijaki,
 • dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega študijskega leta – študenti,
 • dokazila o izjemnih dosežkih,
 • fotokopijo davčne številke,
 • fotokopijo bančne kartice, kjer ima odprt transakcijski račun,
 • izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

V kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije z obrazložitvijo. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije. Če potrdila o vpisu ne predloži, se štipendija ne nakazuje, pogodba o štipendiranju pa preneha veljati.

 

Prijavo za podelitev enkratne denarne pomoči se odda na obrazcu

B – Vloga za podelitev enkratne denarne pomoči perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za študijsko leto 2016/2017, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Kandidat mora k vlogi za podelitev enkratne denarne pomoči predložiti:

 • dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta,
 • dokazila o izjemnih dosežkih,
 • opredelitev namena za dodelitev enkratne denarne pomoči,
 • fotokopijo davčne številke,
 • fotokopijo bančne kartice, kjer ima odprt transakcijski račun,
 • izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

V kolikor kandidat za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev enkratne denarne pomoči priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije z obrazložitvijo. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila enkratne denarne pomoči. Če potrdila o vpisu ne predloži se enkratna denarna pomoč ne nakaže.

 

 

ODPIRANJE  IN OBRAVNAVA VLOG:

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto, postopek javnega razpisa vodi Komisija za štipendiranje (v nadaljevanju: komisija).

 

Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla komisija predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno.

 

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice. Vloge oddane po izteku prijavnega roka (nepravočasne) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih ovojnicah, se bodo s sklepom zavrgle.

 

Komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.

 

O dodelitvi štipendij in enkratnih denarnih pomoči bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN VLOŽITVE:

 • dijaki in študentje oddajo vlogo najkasneje do 7. 10. 2016.

 

Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici, na katero nalepijo izpolnjeni obrazec z napisom: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za podeljevanje izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017.

 

Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali jo prinesejo osebno na vložišče Mestne občine Novo mesto (1. nadstropje).

 

DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA:

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.novomesto.si pod rubriko »Javna obvestila« ali na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto v poslovnem času.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, ga. Andreji Češarek na telefonski št. 07 39 39 324 ali na elektronskem naslovu andreja.cesarek@novomesto.si in ga. Silvi Vovko, telefonska št. 07 39 39 220 ali na elektronskem naslovu silva.vovko@novomesto.si.

 

 

Številka:   603-53/2016

Datum:     9. 8. 2016                                                                                                

 

 

                                                                                                            Gregor MACEDONI,

                                                                                                                      ŽUPAN 

nazaj