vodilna slika

Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 08. 06. 2020

Dolenjski uradni list 11 - 2020

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 26/2014 – ZKme-1B in 52/2016) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019, UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. seji dne 28. 5. 2020 sprejel

 

 

ODLOK

o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

I.             SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.            člen

(predmet odloka)

 

(1)          S tem odlokom se določajo merila za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju gostinski obrat), razloge za zavrnitev izdaje soglasja in preklic izdanega soglasja ter pogoje za izdajo soglasja za enkratno (enodnevno) obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

 

2.            člen

(pomen izrazov)

 

(1)          Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen z zakonom, ki ureja gostinstvo, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.

 

 

II.            MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

 

3.            člen

 

(1)          Merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata so:

1.            območje, kjer se gostinski obrat nahaja, določeno glede na namensko rabo,

2.            vrsta gostinskega obrata,

3.            gostinski obrat v večnamenskih objektih,

4.            predhodne pravnomočno ugotovljene kršitve s področja javnega reda in miru, če gre za isti gostinski obrat in istega gostinca ali kmeta.

 

(2)          Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec ali kmet vložiti vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času tudi za vsako tako enoto posebej.

 

4.            člen

 

(1)          Gostinskim obratom, ki opravljajo gostinsko dejavnost v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim (območja podrobnejše namenske rabe SS, SB, SK, SP), katerih redni obratovalni čas je določen med 6. in 22.uro, se lahko izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:

1.            restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ter letni vrtovi in terase v sklopu le teh:

a)            od nedelje do četrtka od 5. ure do 6. ure in od 22. ure do 24. ure,

b)           v petek in soboto od 5. ure do 6. ure in od 22. ure do 1. ure naslednjega dne;

2.            slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči ter gostinski vrtovi in terase v sklopu le teh:

a)            od nedelje do četrtka od 5. ure do 6. ure in od 22. ure do 24. ure,

b)           v petek in soboto od 5. ure do 6. ure in od 22. ure do 2. ure naslednjega dne.

 

(2)          Gostinski vrtovi in terase, ki so povezani z gostinskimi obrati iz prejšnjega odstavka, lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času največ do 23. ure, v obdobju od 1. 4. do 30. 9. pa do 24. ure, pri čemer na njih po 22. uri ni dovoljeno predvajati žive ali kakršnekoli mehanske glasbe, razen v primeru, da gostinec ali kmet razpolaga z dokončnim dovoljenjem za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

 

5.            člen

 

(1)          Gostinskim obratom, ki obratujejo izven območij, navedenih v prejšnjem členu, in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 2. uro naslednjega dne oziroma med 6. in 24. uro, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa, in sicer za:

1.            restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije od ponedeljka do nedelje od 5. ure do 6. ure in od 2. ure do 3. ure naslednjega dne;

2.            slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči od ponedeljka do nedelje od 5. ure do 6. ure in od 0. ure do 3. ure naslednjega dne.

 

(2)          Gostinski vrtovi in terase, ki obratujejo v okviru gostinskih obratov iz prejšnjega odstavka, smejo obratovati le v rednem obratovalnem času.

 

(3)          Ne glede na določbe 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena smejo gostinski vrtovi in terase, ki obratujejo v gostinskih obratih na območju ožjega mestnega jedra, to je na enotah urejanja prostora NM/14-a in NM/14-e, ter za gostinske obrate na območju Kandijske ceste 5, 9, 11 in 13, obratovati do največ 1. ure naslednjega dne, bodisi v rednem obratovalnem času oziroma v podaljšanem obratovalnem času.

 

(4)          Ne glede na določbe 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa gostinskim obratom, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples (kot na primer nočni bari, nočni klubi ali diskoteke) oziroma nudijo družabni program, od ponedeljka do nedelje do 5. ure naslednjega dne, in sicer le za obratovanje v zaprtih prostorih.

 

(5)          Na gostinskih vrtovih in terasah, ki so povezani z gostinskimi obrati iz prvega odstavka tega člena, navedenih v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena po 22. uri ni dovoljeno predvajati žive ali kakršnekoli mehanske glasbe, razen v primeru, da gostinec ali kmet razpolaga z dokončnim dovoljenjem za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

 

6.            člen

 

(1)          Gostinski obrat, ki opravlja gostinsko dejavnost v okviru bencinskega servisa ne glede na območje, na katerem se slednji nahaja, lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času od 22. ure oziroma 0. ure do 6. ure naslednjega dne, če bencinski servis obratuje od 0. ure do 24. ure. V kolikor ima bencinski servis krajši delovni čas od 24 ur dnevno, se lahko gostinskemu obratu izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času le za čas obratovanja bencinskega servisa.

 

7.            člen

 

(1)          Ne glede na določila 4. in 5. člena tega odloka obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri, kulturne ustanove, športne dvorane ipd.) ne sme biti določen v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta.

 

8.            člen

 

(1)          Upravni organ izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času v skladu z določili tega odloka, če:

-              je obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času skladen z merili iz 4. do 7. člena tega odloka,

-              v preteklem koledarskem letu, šteto od dneva vložitve vloge, pri poslovanju gostinskega obrata pristojni prekrškovni organi niso pravnomočno ugotovili tri ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu ali gostinskem vrtu ali terasi, ki obratuje v okviru gostinskega obrata.

 

(2)          V primeru, da se v gostinskem obratu zamenja izvajalec gostinske dejavnosti (zaradi sprememba lastništva podjetja, v kolikor lastnik sam opravlja gostinsko dejavnost, ali menjava najemnika), se pri izdaji soglasja ne upošteva druga alineja prejšnjega odstavka. Če gostinec ustanovi novo podjetje, ki opravlja gostinsko dejavnost v istem gostinskem obratu, se za potrebe postopka izdaje soglasja šteje, da gre za istega gostinca, zato se pri izdaji soglasja upoštevata obe alineji prejšnjega odstavka.

 

(3)          Če upravni organ ugotovi, da gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času z odločbo zavrne.

 

9.            člen

 

(1)          Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje do konca tekočega koledarskega leta.

 

(2)          Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do obratovanja v podaljšanem obratovalnem času.

 

 

III.          ENKRATNO (ENODNEVNO) PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS

 

10.          člen

 

(1)          Gostinskim obratom se lahko izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v posameznih primerih, ko gre za:

-              javne prireditve širšega pomena (koncerti, festivali, občinski praznik, veselice, športni dogodki in podobno) do v dovoljenju za izvedbo prireditve navedenem času, če čas ni naveden, pa do 3. ure naslednjega dne;

-              dogodke zaprtega tipa (praznovanja, poroke, proslave, obletnice, degustacije, srečanja, silvestrovanja in podobno) do 6. ure naslednjega dne.

 

(2)          Upravni organ izda soglasje v primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, za točno določen datum.

 

 

11.          člen

 

(1)          Gostinec mora vložiti vlogo za izdajo soglasja za namen iz 10. člena tega odloka s posebno vlogo vsaj 5 dni pred dogodkom. V primeru, da je gostinec hkrati tudi organizator javne prireditve širšega pomena, mora vlogo vložiti najmanj 30 dni pred dogodkom. Ena vloga lahko zajema do največ 5 enkratnih podaljšanj obratovalnega časa na točno določen datum. Število vlog v posameznem koledarskem letu ni omejeno.

 

(2)          Upravni organ z odločbo zavrne izdajo soglasja, če:

-              obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja ni določen skladno z merili iz prvega odstavka 10. člena tega odloka,

-              so pristojni prekrškovni organi pri obratovanju gostinskega obrata v obratovalnem času v preteklem enem letu, šteto od dneva vložitve vloge, pravnomočno ugotovili tri ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi neposredni okolici obratu ali gostinskem vrtu ali terasi, ki obratuje v okviru gostinskega obrata,

-              če je upravni organ gostinskemu obratu preklical soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času do vložitve vloge po tem členu.

 

(3)          Soglasje po 10. členu tega odloka se izda gostinskim obratom, ki imajo prijavljen redni obratovalni čas oziroma izdano soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

 

 

IV.          PREKLIC SOGLASJA

 

12.          člen

 

(1)          Upravni organ lahko soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, ki je bilo izdano gostinskemu obratu, z odločbo prekliče, če je v obdobju veljavnosti soglasja pristojni prekrškovni organ pravnomočno ugotovil tri ali več kršitev obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu oziroma njegovi neposredni okolici, če gre za kršitve, ki so bile storjene v obdobju enega leta pred dnevom izdaje soglasja oziroma v času veljavnosti soglasja.

 

(2)          V primeru izdaje odločbe o preklicu iz prejšnjega odstavka tega člena lahko gostinec po preteku enega leta od njene dokončnosti ponovno zaprosi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, skladno z določili tega odloka.

 

 

V.           PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

13.          člen

 

(1)          Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

(2)          Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/2009).

 

(3)          Izdana soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, izdana do uveljavitve tega odloka, veljajo do izteka veljavnosti.

 

(4)          Postopki začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo skladno z določili Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/2009).

 

 

Številka: 007-3/2020-5 (620)

Novo mesto, dne 28. 5. 2020

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

nazaj