vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Povečanje števila članov v Odboru za spremljanje položaja romske skupnosti


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda, da se struktura in število članov v Odboru za spremljanje položaja romske skupnosti poveča. Pobuda, da se preuči možnost spremembe občinskih pravnih aktov, ki bodo podlaga za predlagano spremembo.

Odgovor

Splošni pravni okvir za oblikovanje in delovanje delovnih teles Občinskega sveta je podan v 30. in 31. členu Zakona o lokalni samoupravi ter v Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15).

Pri Odboru za spremljanje položaja romske skupnosti gre za specifično delovno telo, ki je specialno urejeno v 7. in 8. členu Zakona o romski skupnosti - ZRomS-1 (Uradni list RS, št. 33/07).

- ZRomS-1 v 7. členu določa pogoje za ustanovitev in sestavo posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti:

- da se v občinah, v katerih se v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, voli predstavnika romske skupnosti v mestni oziroma občinski svet (v nadaljnjem besedilu: občinski svet), se v občinskem svetu ustanovi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti;

- da je delovno telo sestavljeno iz najmanj šestih članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: član), od katerih je največ polovica prebivalk oziroma prebivalcev občine;

v 8. členu pa pristojnosti odbora:

delovno telo iz prejšnjega člena zlasti:

- spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;

- obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice;

- dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;

- obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture;

- sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti.

 Pri sestavi Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti v Mestni  občini Novo mesto so bile v celoti upoštevane pravne zakonske podlage: število članov odbora za eno tretjino presega zakonsko določeno minimalno število članov odbora; odbor šteje enako število članov (9) kot vsi ostali odbori Občinskega sveta in v celoti upošteva razmerje med člani občinskega sveta, med člani, ki niso člani Občinskega sveta ter med pripadniki romske skupnosti.

Iz navedenih razlogov se povečanje števila članov Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti ne zdi potrebno in izhajajoč iz opredeljenih nalog zgolj le-to ne bi nujno doprineslo k učinkovitejšemu  razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto.

 

Pripravil:

Darko Habjanič

 

Sara Drašković,

vodja Kabineta župana

                                                                                                                      Gregor Macedoni,

                                                                                                                                 župan

Nazaj na seznam