Javno naročilo: Sanacija voziščne konstrukcije na premostitvenem objektu čez reko Krko v Novem mestu, na cesti LG 299271

datum: 15. 06. 2017

Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: 29.06.2017 do 10:00

Javno naročilo: Sanacija voziščne konstrukcije na premostitvenem objektu čez reko Krko v Novem mestu, na cesti LG 299271

 

15.6.2017

 

Naročnik, Mestna občina Novo mesto, oddaja na podlagi 47. člena ZJN-3 javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti in vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za izvedbo naročila, katerega predmet je »Sanacija voziščne konstrukcije na premostitvenem objektu čez reko Krko v Novem mestu, na cesti LG 299271«, vse skladno z razpisno in tehnično dokumentacijo naročnika, ki je priloga.

 

Vrsta in obseg naročila ter zahteve naročnika so podrobneje razvidne iz tehnične dokumentacije in popisa del.

 

Naročnik je objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, dne 15.6.2017, številka objave JN005992/2017-W01.

 

Naročnik bo objavil vse morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije ter odgovore na vprašanja interesentov na Portalu javnih naročil.

 

 

 

 

Navodila in obrazci

Popis del

Tehnična dokumentacija

nazaj