Poziv za subvencioniranje prenove pročelij v mestnem jedru podaljšan do novembra 2019

datum: 18. 09. 2018

Na Mestni občini Novo mesto smo podaljšali javni poziv za sofinanciranje obnove javnih pročelij v delu starega mestnega jedra, ki zajema dodatne objekte na Rozmanovi, Kastelčevi in Pugljevi. Namen poziva je spodbujanje razvoja in oživljanje starega mestnega jedra v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter vzdrževanje in ohranjevanje kulturne dediščine.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški obnove uličnega pročelja so: ureditev gradbišča in postavitev oz. najem delovnega odra, odstranitev obstoječega dotrajanega ometa v obsegu, ki ga potrdi Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto, odstranitev ali zaščita elementov stavbnega pročelja, popravilo poškodovanega ometa, restavriranje z možnostjo rekonstrukcije dekoracije, oplesk pročelja, čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, nepredvideni upravičeni stroški in stavbno pohištvo.

Rok in podrobnosti

Pisne vloge je treba predložiti na naslov Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Za  pravočasne vloge se bodo štele tiste, ki bodo prispele na omenjeni naslov od dneva objave poziva do porabe sredstev oz. najkasneje do porabe zagotovljenih sredstev v proračunih za leti 2018 in 2019, ob upoštevanju vrstnega reda vlog po datumu oddaje vlog. Upravičeni so stroški investicije, ki se je začela po 1. 1. 2018, gradbena dela pa se morajo zaključiti do 30. 11. 2019, ko se izteče zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo. Vse podrobnosti so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

nazaj