vodilna slika

Občinska uprava

Sedež Občinske uprave je upravna stavba na naslovu Seidlova cesta 1.

Vizija: Učinkovit, hiter in strokoven servis za občane.

Naloge občinske uprave

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 128/04).

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, Statuta Mestne občine Novo mesto in drugih veljavnih predpisov.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.

Za izvajanje nalog so ustanovljeni organi občinske uprave. Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.

 

Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:

 • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog,
 • smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
 • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
 • učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
 • usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
 • učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je predstojnik občinske uprave.

 

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave,
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
 • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi Mestne občine Novo mesto ter po odredbah župana

Seznam uradnih oseb, ki so v občinski upravi Mestne občine Novo mesto pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo, se nahaja v priponki:seznam uradnih oseb (25. 4. 2024).pdf

 

Pišite nam