vodilna slika

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 31. 05. 2016

Dolenjski uradni list 32 - 2016

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in Dolenjski uradni list, št. 8/15) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16 in 23/16)  je Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 15. redni seji  dne 26.5.2016 sprejel

 

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

1. člen

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 2/15 in 11/15) – v nadaljevanju: odredba se v  9. členu spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:

''(2) Izdata se lahko največ dve dovolilnici na gospodinjstvo, ena za parkiranja v  območju 1. tarifnega razreda in druga v območju 2. tarifnega razreda.''

2. člen

Spremeni se 10. člen odredbe tako, da se glasi:

''Območje dolgotrajnega parkiranja (več kot ena ura), kjer se plačuje parkirnina, obsega:

- Glavni trg,

- Prešernov trg,

- Florijanov trg,

- parkirne prostore med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem),

- Kapiteljsko ulico,

- Na Loko,

- Kettejev drevored (parkirne prostore med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom ),

- Sokolsko ulico (nasproti Jakčevega doma),

- Rozmanovo ulico (od Glavnega trga do Prešernovega trga),

- Detelovo ulico,

- Novi trg (ploščad),

- Seidlovo cesto (do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto),

- Jerebovo ulico (ob stanovanjskem bloku št. 20),

- Muzejsko ulico,

- Trdinovo ulico,

- Pugljevo ulico,

- Mej vrti,

- parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval,

- parkirni prostori v parkirni hiši Portoval,

- parkirni prostori ob Železniški postaji Kandija,

- parkirišče ob Kandijski cesti,

- parkirni prostori Cikava I,

- parkirni prostori Cikava II,

- parkirni prostori ob Zdravstvenem domu Novo mesto in

- Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto).''

 

3. člen

Spremeni  se prvi odstavek 11. člena odredbe tako, da se glasi: 

 ''(1) V območju  1. tarifnega razreda, in sicer na Glavnem trgu, Prešernovem trgu, Florijanovem trgu, parkirnih prostorih med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem), Kapiteljski ulici, Na Loko, Kettejevem drevoredu (parkirnih prostorih med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom), Sokolski ulici (nasproti Jakčevega doma), Rozmanovi ulici (od Glavnega trga do Kastelčeve ulice), na Detelovi ulici, na Dalmatinovi, na Seidlovi cesti ( do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto ), na Jerebovi ulici, na Muzejski ulici, na Pugljevi ulici in na ulici Mej vrti se plačuje:

– na območju ožjega središča mesta zunaj modre cone: 0,80 EUR za vsako pričeto uro parkiranja; parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 19. ure in ob sobotah od 7. do 13. ure;

– parkirna hiša Novi trg:  0,80 EUR za vsako pričeto uro parkiranja, parkirna hiša obratuje 24 ur dnevno;

– cena dovolilnice za parkiranje  v parkirni hiši od prvega do zadnjega v mesecu znaša 100,00 EUR,  polletna cena je 450,00 EUR, cena za eno leto pa 700,00 EUR.''

4. člen

Spremeni se 12. člen odredbe tako, da se glasi: 

 ''(1) V 2. tarifni razred spadajo:

- parkirni prostori Ob Težki vodi,

- Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki),

- parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,

- parkirišče ob Železniški postaji Kandija,

- parkirni prostori v parkirni hiši Potoval,

- parkirišče ob Kandijski ulici,

- parkirni prostori ob Zdravstvenem domu Novo mesto in

- Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto).

(2) V območju 2. tarifnega razreda je cena za parkiranje 0,50 EUR za vsako začeto uro, parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17.ure.''

5. člen

 Spremeni se tretji odstavek 14. člena odredbe tako, da se glasi:

''(3) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz prejšnjega odstavka znaša:

– 70,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,

– 280,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta,

– 450,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.''

6. člen

Črta se 15. člen odredbe.

7. člen

Vsa ostala določila odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

8. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-7/2016 - 701

Datum: 26.5.2016

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor MACEDONI, l. r.

 

nazaj