vodilna slika

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO-2)

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10¸-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US:U-I-43/13-3; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan Mestne občine Novo mesto dne 11. 3. 2015 sprejel

 

 

SKLEP

 o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu

za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO-2)

 

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)

 

(1) Na območju enote urejanja prostora z oznako OTO/4-OPPN-a je od leta 2000 uveljavljen ureditveni načrt za Turistični kompleks Otočec, ki je bil leta 2002 spremenjen in dopolnjen (Uradni list RS, št. 76/00 in 69/02). Območje je namenjeno prostorskim ureditvam za turistične in spremljajoče dejavnosti. Na območju južnega bencinskega servisa (na desni strani regionalne ceste - bivša H1, z namensko rabo PO) se do uveljavitve sprememb in dopolnitev OPPN dopušča rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega bencinskega servisa. Pri  vseh ureditvah se upoštevajo izhodišča in pogoji Direkcije RS za ceste v zvezi z izvedbo prilagoditvenih ukrepov na nekdanji državni cesti H1. Na delu zemljišč ob reki Krki je evidentirano poplavno območje, zato se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo določila PIP varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Pobudo za pripravo SDUN TKOTO–2 je podalo podjetje Terme Krka d.o.o., ki želi zaradi potreb po širitvi športne ponudbe na severozahodnem delu turističnega kompleksa Otočec zgraditi zatravljena nogometna igrišča.

(3) Predmet priprave SDUN TKOTO–2 je novo želeno vsebino določiti kot prvo fazo (pre)ureditve turističnega kompleksa, kar veljavni ureditveni načrt ne dovoljuje. Spremembe se nanašajo tudi na maksimalne gradbene linije in določitvi zelenih površin izven teh linij ob ohranitvi turistične dejavnosti na območju.

(4) V SDUN TKOTO–2 se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov o urejanju prostora in graditvi v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

 

 

2. člen

(območje urejanja)

 

Območje urejanja SDUN TKOTO–2 je identično z območjem urejanja, ki je bilo določeno z Odlokom o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec oziroma njegovimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 76/00 in 69/02) pri čemer se predvidene spremembe nanašajo na tekstualni del oziroma določila namembnosti severozahodnega dela turističnega kompleksa z morebitnimi dodatnimi grafičnimi prikazi predvidenih načrtovanih ureditev v odvisnosti od faznosti izgradnje.

 

 

3. člen

(skrajšani postopek)

 

Ker se spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta nanašajo samo na zunanje ureditve oziroma izvedbo zatravljenih športnih  površin ter faznost, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, je na podlagi 61. a  člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.

 

 

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

SDUN TKOTO–2 se bodo izdelale na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave ureditvenega načrta, zato variantne rešitve niso potrebne.

 

 

5. člen

(roki za pripravo SD UN in faze postopka priprave SDUN TKOTO–2)

 

(1) Priprava SDUN TKOTO–2 bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

1. Faza: izdelava osnutka prostorskega akta:

 • izdelava osnutka v roku 15 delovnih dni po podpisu pogodbe; pri izdelavi osnutka izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture in obstoječe strokovne podlage ter izdela strokovno rešitev;
 • pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 15 dni;
 • v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO);

2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta -10 delovnih dni po prejetju smernic 

            NUP:

 • pregled in analiza smernic;
 • izdelava dopolnjenega osnutka;
 • v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki preveri ustreznost okoljskega poročila;

3. Faza: sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta – 7 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
 • javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: 15 dni;
 • 1. obravnava na odborih in na seji občinskega sveta MONM;
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu MONM ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 10 delovnih  dni po prejetju pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
 • sprejem stališč do pripomb – 10 delovnih dni po prejemu predloga stališč s strani izdelovalca.

4. Faza: izdelava predloga prostorskega akta:

 • izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 10 delovnih  dni po potrditvi stališč s strani župana,
 • občina pregleda predlog - 7 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v mnenja NUP,
 • pridobitev mnenj NUP – 15 dni;
 • izdelava usklajenega predloga SD UN – 10 delovnih dni po pridobitvi mnenj NUP;
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga občinskemu svetu MONM in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava v uradnem glasilu,
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 10 delovnih dni po objavi v uradnem glasilu.

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SDUN TKOTO–2 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SDUN TKOTO–2.

 

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za obrambo  RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
 4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana;
 5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto (v vednost);
 6. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS , Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
 7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (v vednost);
 8. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
 9. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
 10. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto;
 11. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana;
 12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto;
 13. Mestna občina Novo mesto, Urad za GJS, okolje in promet, Seidlova cesta 1, Novo mesto;

(2) Če se v postopku priprave SDUN TKOTO–2 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61. a  členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 15 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SDUN TKOTO-2.

 

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SDUN TKOTO–2)

 

Izdelavo SDUN TKOTO–2 financira podjetje Terme Krka d.o.o, Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, ki je na podlagi zbiranja ponudb za izdelavo SDUN TKOTO–2 izbrala gospodarsko družbo Topos d.o.o., Novo mesto.

 

8. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 350-4/2015                                                            

Novo mesto, dne 11. marca 2015

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni l.r.

                                                                                                          

nazaj