vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje perspektivnih športnikov, nenačrtovanih uvrstitev na tekmovanja, priprav športnikov in drugih nenačrtovanih dogodkov na športnem področju, ki so velikega pomena za MO NM in promocijo mesta v letu 2015

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 26/2014), Letnega programa športa MONM za leto 2015 in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

 

za sofinanciranje perspektivnih športnikov,

nenačrtovanih uvrstitev na tekmovanja, priprav športnikov in drugih nenačrtovanih dogodkov na športnem področju, ki so velikega pomena za MO NM in promocijo mesta v letu 2015

 

1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za sofinanciranje perspektivnih športnikov, nenačrtovanih uvrstitev na tekmovanja, priprav športnikov in drugih nenačrtovanih dogodkov na športnem področju, ki so velikega pomena za MO NM in promocijo mesta v letu 2015.

 

Predmet prijave niso priprave reprezentanc posameznih športnih panog in turnirji športnih društev, ki so bili načrtovani v začetku leta 2015.

 

2. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 je 5.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena s proračunske postavke Interventna sredstva glede na dejansko realizacijo proračuna.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev na področju športa ali za posamezno razpisno področje.

 

3. Upravičeni prijavitelji

Upravičenci do finančnih sredstev so:

 • fizične osebe (športniki/-ce) s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, člani/-ce športnih društev s sedežem v Mestni občini Novo mesto, ki so dejavni na področju športa in so dosegli pomembne rezultate na državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih ter tako predstavljajo Mestno občino Novo mesto v širšem prostoru,
 • športna društva in klubi, ki so se do datuma za oddajo prijave udeležili mednarodnih turnirjev v partnerskih mestih MO NM na povabilo partnerskih mest in tako predstavljali Mestno občino Novo mesto in tega ni bilo mogoče načrtovati na začetku leta,
 • športna društva in klubi, ki jim je zaradi višje sile onemogočeno zagotoviti izvajanje treningov vrhunskih športnikov.

 

Partnerska mesta MO NM so:

 • Langenhagen (Nemčija),
 • Vilafranca del Penedes (Španija),
 • Bihać (BiH),
 • Provinca Brescia (Italija),
 • Leskovac (Srbija),
 • Vršac (Srbija),
 • Hercegnovi (Črna gora),
 • Torun (Poljska),
 • Trnava (Slovaška).

 

4. Splošni razpisni pogoji

Prijavljeni (v nadaljevanju izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
 • da je večina članov društva/kluba prebivalcev Novega mesta,
 • da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
 • da izvajajo program javnega interesa – Nacionalni program športa v RS,
 • da bo/je projekt v celoti izveden v letu 2015,
 • da prijavitelj za ta isti projekt (prireditev) ni prejel nobenih drugih proračunskih sredstev MO NM v letu 2015.

 

 

5. Rok in način prijave

Razpisni rok začne teči z dnem objave javnega razpisa v Dolenjskem uradnem listu in traja 30 dni, tj. do vključno 28. aprila 2015.

 

Prijave za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele najpozneje do vključno 28. aprila 2015 v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

 

Na zaprti ovojnici mora biti napisano:

-  naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,

-  naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika),

- na sprednji strani z oznako NE ODPIRAJPRIJAVA NA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje perspektivnih športnikov, nenačrtovanih uvrstitev na tekmovanja, priprav športnikov in drugih nenačrtovanih dogodkov na športnem področju, ki so velikega pomena za MO NM in promocijo mesta v letu 2015.

 

Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

6. Poraba sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

 

7. Datum odpiranja vlog

Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto.

 

Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani, da prijave dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

8. Obveščanje prijaviteljev

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni oz. najpozneje 90 dni od zaključka javnega razpisa.

 

Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju za leto 2015. Če se izvajalec ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Ur. l. RS, št. 50/2007).

 

9. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1 (2. nadstropje), in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 16. ure ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si do vključno 28. aprila 2015.

 

10. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto zaprosijo prek elektronske pošte ivica.menger@novomesto.si ali prek telefona 07/39 39 211 v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba je Ivica Menger.

 

 

Mestna občina Novo mesto

 

 

nazaj