vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa RS (Ur. l.  RS, št. 26/2014) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

 

za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa

v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

 

 

1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.

 

2. Okvirna višina razpisanih sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 je 347.070,00 €.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev na področju športa ali za posamezno razpisno področje.

 

3. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto bo v letu 2015 sofinancirala naslednje športne programe:

 

 

Oznaka

Razpisno področje

Višina razpisanih sredstev v €

a)

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

135.000,00

b)

Projekti na področju športa

25.000,00

c)

Športna rekreacija

18.440,00

d)

Kakovostni športi

122.500,00

e)

Vrhunski šport

11.130,00

f)

Šport invalidov

5.000,00

g)

Športne prireditve

30.000,00

 

Skupaj:

                      347.070,00

 

 

Pogoji za prijavo na javni razpis in merila za vrednotenje programov in projektov so določeni v razpisni dokumentaciji in v Pravilniku o merilih za sofinanciranje LPŠ v Mestni občini Novo mesto. Izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni (8. člen Zakona o športu) so:

•           športna društva in klubi,

•           druga društva in organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

 

4. Splošni razpisni pogoji

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

•           da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,

•           da je večina članov društva prebivalcev Novega mesta,

•           da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,

•           da izvajajo program javnega interesa – Nacionalni program športa v RS,

•           da imajo zagotovljene prostorske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti ,

•           da imajo zagotovljeno redno vadbo (razen projekti in prireditve),

•           da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, društva dostavijo seznam članov in seznam športnikov,

•           da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o uresničitvi programov in poročila o doseženih rezultatih,

•           v letu 2014 so izpolnili vse pogodbene obveznosti do MO NM. Prijavitelj, ki v letu 2014 ni izpolnil pogodbenih obveznosti, v letu 2015 ni upravičen do sofinanciranja MO NM.

 

Vloga (prijava) mora vsebovati:

 

 

Prijava (obr.1)

Športni programi, na katere se društvo prijavlja

a) Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (obr. 2)

b) Projekti na področju športa (obr. 3)

c) Športna rekreacija (obr. 4)

d) Kakovostni šport (obr. 5)

e) Vrhunski šport (obr. 6)

f) Šport invalidov (obr. 7)

g) Športne prireditve (obr. 8)

Izjava o verodostojnosti in resničnosti podatkov (obr.9)

Izjava, da ima društvo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (obr.10)

Podatki o izvajanju letnega programa športa v letu 2015 (obr. 11)

Vzorec pogodbe (obr. 12)

Registracija za opravljanje športne dejavnosti (le v primeru, da se društvo prvič prijavlja na javni razpis),

Kopijo zadnje odločbe Upravne enote NM iz registra društev (le v primeru, da v letu 2014 društva ni sofinancirala MO NM)

Kopija odločbe MIZŠ o statusu društva, da deluje v javnem interesu na področju športa (društvo dobi dodatne točke)

Kopijo temeljnega akta društva (le v primeru, da v letu 2014 društva ni sofinancirala MO NM)

 

 

V primeru, da ima prijavitelj neporavnane finančne obveznosti, navedene v 6. členu Pogodbe o sofinanciranju LPŠ, bo Mestna občina Novo mesto po končanem postopku dodeljevanja sredstev sklenila asignacijsko pogodbo med prijaviteljem, upnikom in Mestno občino Novo mesto, ki bo osnova za poravnavo finančnih obveznosti iz leta 2014 in pred tem. Pri poravnavi obveznosti prek asignacijske pogodbe imajo prednost javni zavodi iz Mestne občine Novo mesto.

 

Sofinancirani izvajalci v vseh Programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.

 

5. Rok in način prijave

Razpisni rok začne teči z dnem objave javnega razpisa v Dolenjskem uradnem listu in traja 30 dni, tj. do vključno 28. aprila 2015.

 

Prijave za dodelitev sredstev, ki jih prijavitelji računalniško izpolnejo, morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele do vključno 28. aprila 2015 v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

 

Na zaprti ovojnici mora biti napisano:

- naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,

- naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika),

- na sprednji strani z oznako:

NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MO NM V LETU 2015 – ter z navedbo športnega programa, za katerega se prijava vlaga (glej področja pod št. 3.).

 

Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

6. Poraba sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

 

7. Datum odpiranja vlog

Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto, najpozneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje prijav ni javno.

 

Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani, da prijave dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

8. Obveščanje prijaviteljev

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni oz. najpozneje 90 dni od zaključka javnega razpisa.

 

Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju za leto 2015. Če se izvajalec ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Ur. l. RS, št. 50/2007).

 

9. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1 (2. nadstropje), in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 16. ure, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si do vključno 28. aprila 2015.

 

10. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto zaprosijo prek elektronske pošte ivica.menger@novomesto.si ali prek telefona 07/39 39 211 v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba je Ivica Menger.

 

                                               Mestna občina Novo mesto

 

 

 

 

nazaj