vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov, projektov ter sofinanciranje najemnine v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

 

za sofinanciranje mladinskih programov, projektov ter sofinanciranje najemnine v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

 

1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje interesnih dejavnosti otrok in mladine za leto 2015. 

 

2. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2015 znaša 105.300,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev na področju mladine ali za posamezno razpisno področje.

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

3. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto bo v letu 2015 sofinancirala naslednja področja mladinskega dela:

 

Oznaka

Razpisno področje

Višina razpisanih sredstev v €

A)

Mladinski projekti

42.200,00

B)

Mladinski programi

54.300,00

C)

Mladinski center – sofinanciranje najemnine

8.800,00

Skupaj:

 

105.300,00

 

 

4. Namen razpisa

Namen javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov, programov in stroškov najemnine, ki vsebujejo naslednja področja:

 • neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo (usposabljanje mladinskih delavcev za delo z mladimi ter pridobivanje veščin, da mladi samostojno izvajajo projekte in sodelujejo v različnih dejavnostih na lokalni, regionalni ali državni ravni),
 • prostovoljno mladinsko delo (izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela, izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela ter izmenjave prostovoljcev),
 • informiranje in svetovanje za mlade (izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade, koordinacija mednarodnih programov informiranja in svetovanja ter koordinacija izvajalcev informiranja in svetovanja ter izvajanje dejavnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop do informacij),
 • participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice (odgovornost pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbene procese, zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih ter aktivna participacija mladih pri javnih zadevah),
 • strpnost, nenasilje med in nad mladimi (izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na strpnost, nenasilje med in nad mladimi),
 • kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa (dejavnosti, ki dovoljujejo mladim, da organizirajo oziroma sodelujejo v različnih dejavnostih tako na lokalni kot državni ravni, ki širijo njihov pogled na svet),
 • mednarodno mladinsko delo (vključevanje in sodelovanje v večstranskih programih, ki so organizirani na mednarodni ravni),
 • mobilnost mladih (ustvarjanje pogojev za večjo mobilnost mladih),
 • raziskovalno delo mladih (seznanjanje mladih z raziskovalnim delom, razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi ter izvajanje raziskav mladinskega področja na širši ravni),
 • medgeneracijsko sodelovanje (dejavnosti, ki omogočajo druženje različnih generacij med seboj).

 

Prijavitelji kandidirajo s projekti/programi, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju Mestne občine Novo mesto.

 

5. Splošni pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo redno dejavnost na področju mladinske dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 • sedež ima v Mestni občini Novo mesto in svojo dejavnost izvaja na območju MO NM,
 • prijavlja projekt/program, ki je predmet razpisa,
 • prijavlja projekt/program, ki je nepridobitnega značaja,
 • ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta/programa,
 • vsaj 50 % sredstev bo pridobila iz virov, ki niso iz proračuna MO NM,
 • zaprošen znesek sofinanciranja posameznega projekta/programa ne sme presegati višine sredstev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji,
 • v letu 2014 je izpolnila vse pogodbene obveznosti do MO NM. Prijavitelj, ki v letu 2014 ni izpolnil pogodbenih obveznosti, v letu 2015 ni upravičen do sofinanciranja MO NM,
 • izvajanje programa/projekta v MO NM ali večina udeležencev mora biti iz MO NM (dokazila),
 • da se vloge nanašajo na projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa, pri čemer se štejejo za uporabnike mladinskega dela predvsem otroci in mladi v starosti od 6 do 29 let,
 • da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna in neprofitna ter opravlja dejavnost mladinskega centra.

 

6. Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo tudi pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na področju mladinske dejavnosti:

 • mladinske organizacije oz. organizacije za mlade,
 • študentske organizacije,
 • nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi, ustanove), ki delujejo na področju mladine.

 

7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto. Prijav prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.

 

8. Splošna razpisna merila

Izbrani programi/projekti se bodo sofinancirali na osnovi meril, ki so ovrednotena s točkami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kriteriji in merila za izbor so:

a)dostopnost projekta/programa,

b)vsebina projekta/programa,

c)obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,

d)vsebina projekta/programa je skladna z namenom razpisa,

e)izdelana organizacijska shema projekta/programa,

f)izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija projekta/programa,

g)brezplačnost projekta/programa,

h)število uporabnikov, ki jim je projekt/program namenjen,

i)kakovost predloženega projekta/programa,

j)način izvedbe, metode,

k)natančno določeni cilji,

l)izdelan časovni načrt – realizacija v letu 2015,

m)projekt/program bodo izvajali usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba stroke),

n)prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi projekta/programa ocenil njegovo uspešnost,

o)jasno opredeljeni viri financiranja,

p)višina lastnih oz. drugih pridobljenih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oz. jih je pridobil za izvedbo programa/projekta,

q)jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost,

r)pričakovana višina sofinanciranja MO NM.

 

9. Prednostna razpisna merila

 

A) Mladinski projekti

 • prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
 • projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualen in inovativen pristop,
 • prijavitelj ima večletne izkušnje in reference,
 • prijavitelj v projekt vključuje kot partnerja tudi drugo NVO iz MO NM (mreženje).

 

Projekti, ki so v interesu občine, zajemajo naslednja področja:

 • dejavno preživljanje prostega časa mladih,
 • spodbujanje, razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela, tehnično-tehnološko raziskovalna dejavnost mladih,
 • tedenski počitniški programi za otroke in mladostnike v trajanju najmanj 8 ur na dan, dejavnosti med šolskimi počitnicami oz. študijskimi počitnicami,
 • dejavnosti z brezplačnim varstvom,
 • programi neformalnega izobraževanja mladih, mobilnost in mladinsko participacijo mladih,
 • projekti, ki obsegajo delovno akcijo v splošno korist na območju MO Novo mesto …

 

B) Mladinski programi

 • prijavitelj mora kandidirati s programi, ki v MO NM potekajo že najmanj 2 leti in so namenjeni otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti,
 • število mladih in otrok, ki jih program zajema,
 • trajanje programa (neprekinjeno v obdobju celega leta, dejavnosti so uporabnikom na voljo najmanj enkrat na teden),
 • odločba ali sklep o prejetih sredstvih iz drugih virov za leto 2015 (državni ali mednarodni razpisi), sklepi o sponzorskih ali donatorskih sredstvih ne bodo upoštevani kot dokazilo sofinanciranja programa,
 • programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualen in inovativen pristop,
 • prijavitelj programa ima večletne izkušnje in reference,
 • prijavitelj v program vključuje kot partnerja tudi drugo NVO iz MO NM – dodatne točke,
 • prijavitelj ima odločbo o delovanju v javnem interesu na področju mladine – dodatne točke,
 • vključevanje prostovoljcev – dodatne točke.

 

Programi, ki so v interesu občine, zajemajo naslednja področja:

 • neformalno izobraževanje,
 • prostovoljsko delo,
 • humanitarni programi,
 • programi preprečevanja zasvojenosti mladih ter nasilja med mladimi,
 • zaposlovanje in delo,
 • zdravje in dobro počutje,
 • mladinska participacija,
 • kultura, ustvarjalnost in prosti čas,
 • bivanjske razmere.

 

C) Mladinski center – sofinanciranje najemnine

 • prijavitelj ima status mladinskega centra (priložiti je treba potrdilo Urada RS za mladino),
 • deluje v javnem interesu na področju mladine.

 

10. Uporaba kriterijev

Prijavitelji se lahko na eno razpisno področje prijavijo z največ eno vlogo. V nasprotnem primeru bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo, ki jo bo izbrala po lastni presoji.

 

Prijavitelj lahko z istim projektom/programom kandidira le na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.

 

11. Obdobje za porabo

Sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.

 

 

12. Rok za prijavo

Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni, traja od objave v Dolenjskem uradnem listu, do vključno 28. aprila 2015.

 

 

13. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega: 

 • besedilo razpisa,
 • prijavne obrazce,
 • merila za ocenjevanje vlog,
 • vzorec pogodbe.

Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjene razpisne obrazce Mestne občine Novo mesto,
 • prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji,
 • vse priloge, zahtevane v obrazcih.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto v Uradu za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

14. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na pripravljenih razpisnih obrazcih ter vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijava mora biti osebno ali po pošti predložena na naslov:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 28. aprila 2015.

Prijava mora prispeti v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja poštni žig).

 

Vsaka prijava mora biti v ločeni ovojnici. Primer: če se prijavitelj prijavi na vsa tri področja, odda vsako vlogo v ločeni ovojnici, z oznako področja (A, B ali C), na katerega se prijavlja.

 

Na prvi strani ovojnice pod naslovom mora pisati NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS –INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH V LETU 2015 ter navedba področja, na katerega se prijava nanaša (glej področja pod točko 3).

Na hrbtni strani ovojnice morata biti naziv in naslov prijavitelja. 

 

Komisija za odpiranje vlog, ki jo je v sklepu o začetku postopka javnega razpisa imenoval župan MO NM s sklepom, zavrže vloge neupravičenih prijaviteljev, prepozne vloge ter vloge predlagateljev projektov/programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Nepravilno izpolnjena ovojnica šteje za nepopolno vlogo in bo izločena iz nadaljnje obravnave. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 28. aprila  2015 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

 

Komisija pisno pozove tiste prijavitelje, ki niso predložili popolnih prijav, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Če prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.

 

Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

 

15. Dodatne informacije

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Ivica Menger, 07/39 39 211,

ivica.menger@novomesto.si.

 

16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni oz. najpozneje 90 dni od zaključka javnega razpisa.

 

 

Mestna občina Novo mesto

nazaj