vodilna slika

Javni razpis o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2015 na področju kulture

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Številka: 6100-2/2015

Datum: 27. 3. 2015

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in111/2013) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/2010), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013 in 18/2015) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2015

na področju kulture

 

 1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2015 v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa so sofinanciranje javnih kulturnih projektov izvajalcev ter redno delo kulturnih društev in zasebnih zavodov v javnem interesu na področju kulture ter najemnin organizacijam, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju kulture. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja ali projektov kulturne dediščine.

 

  Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za naslednja področja:

 • projekti na področju kulture  (javni razpis),
 • programi na področju kulture  (javni poziv),
 • redno delo kulturnih društev  (javni razpis),
 • Novomeški poletni večeri (javni poziv),
 • obletnice rojstev pomembnih Novomeščanov (javni poziv),
 • oblikovanje in izdajanje revije Rast (javni poziv),
 • sofinanciranje najemnin v javnem interesu na področju kulture (javni poziv).
 •  

   Cilj razpisa

  Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte in programe, ki bodo popestrili raznovrstnost kulturne ponudbe, kakovostnih, prepoznavnih vsebin, ki so dostopne javnosti v Mestni občini Novo mesto, ter podpirati redno dejavnost kulturnih društev, zasebnih in javnih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, ter zagotoviti delno kritje stroškov najemnin organizacijam, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture in jim občina ne more zagotoviti lastnih prostorov za njihovo redno delovanje.

   

   Splošni pogoji za sodelovanje

  Na razpis se lahko prijavijo:

   

  4.1. Razpisno področje a)  Projekti na področju kulture

  • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebne organizacije, registrirane za kulturno dejavnost, s statusom delovanja v javnem interesu ali brez statusa) in fizične osebe (s statusom kulturnega ustvarjalca ali posamezniki, delujoči na ljubiteljski ravni), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in s posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
  • prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

  Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, osnovne in srednje šole, društva, zasebne ali javne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin. 

   

  4.2. Razpisno področje b) Programi na področju kulture

  • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ki ima območno izpostavo v Novem mestu,
  • Glasbena šola Marjana Kozine s programom Novomeškega simfoničnega orkestra,
  • zasebni zavodi, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju kulture,
  • prijavitelja, ki bosta organizirala Literarne rezidence v Novem mestu in Festival Jazzinty,
  • izjava ali odločba o dotaciji, pridobljeni na državnem ali mednarodnem razpisu iz leta 2012, 2013 ali 2014 (obvezna priloga).

  Programi, ki bodo sofinancirani, sodijo v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna, filmska, likovna, založniška produkcija). Z isto programsko vsebino ni dovoljeno kandidirati na ostalih javni razpis ali javnih pozivih Mestne občine Novo mesto na področju kulture, izjemi sta javni poziv za tiskanje in oblikovanje revije Rast in Novomeški poletni večeri. Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za obdobje od 2015 do 2018.

   

  4.3. Razpisno področje c) Redno delo kulturnih društev

  • vsa kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo mesto,
  • kulturna društva, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
  • kulturna društva, ki dejavno delujejo v Mestni občini Novo mesto.

  Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za obdobje od 2015 do 2018.

   

  4.4. Razpisno področje d) Novomeški poletni večeri

  - javni ali zasebni zavod s področja kulture, ki ima registrirano prireditveno dejavnost kot primarno dejavnost zavoda, s sedežem v Mestni občini Novo mesto,

  • zasebni zavod, ki ima status, da deluje v javnem interesu na področju kulture, in ima sedež v Mestni občini Novo mesto,
  • da bo prijavitelj program uresničil v Novem mestu,
  • da je prijavitelj kot pogodbena stranka prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, načrt dela za tekoče leto).

  Upravičen vlagatelj z istim programom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto. Izbran bo samo en prijavitelj za izvedbo programa Novomeških poletnih večerov. Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za obdobje od 2015 do 2018.

   

  4.5. Razpisno področje: e) Obletnice rojstev pomembnih Novomeščanov

  • javni ali zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za kulturo, da delujejo v javnem interesu (odločba je obvezna priloga),
  • projekt bo izveden v Mestni občini Novo mesto.

  Prijavitelj bo obeležil 100.-obletnico rojstva Boga Komelja oziroma 100.-obletnico rojstva Vladimirja Lamuta.

   

  4.6. Razpisno področje f) Oblikovanje in izdajanje revije Rast

  Na javnem pozivu v letu 2014 je bila izbrana Založba Goga za dobo pet let. V letu 2015 bo izbran ponudnik pripravil programsko zasnovo za leto 2015 (urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja, trženje in distribucija revije).

   

  4.7. Razpisno področje g) Sofinanciranje najemnin v javnem interesu na področju kulture

  • zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za kulturo, da delujejo v javnem interesu (odločba je obvezna priloga),
  • kulturna društva v javnem interesu na področju kulture, ki delujejo v najetih prostorih, ki niso v lasti Mestne občine Novo mesto,
  • program izvajajo v Mestni občini Novo mesto,
  • izjava ali odločba o dotaciji, pridobljeni na državnem ali mednarodnem razpisu iz leta 2012, 2013 ali 2014 (obvezna priloga).

  Organizacije, ki bodo sofinancirane izvajajo svojo dejavnost na področjih glasbene, likovne, uprizoritvene, intermedijske, literarne umetnosti ter založniške produkcije. Organizacije, ki izvajajo program kulturne dediščine ter programi javnih zavodov niso predmet tega razpisa. Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za obdobje od 2015 do 2018.

   

   Izpolnjevanje razpisnih pogojev

  Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.

  Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Prijavitelji, ki niso oddali popolnih vlog, bodo pozvani k dopolnitvam.

  Mestna občina Novo mesto lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali programa izvajalca spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2015 (projekt/program ni bil uresničen) se razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

   

   Splošna razpisna merila za razpise na področju kulture
  • reference izvajalca, katerih dozdajšnje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno,
  • odmevnost uresničenih projektov,
  • izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti,
  • zagotovilo za kakovostno in korektno izvedbo projekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska usposobljenost, realnost izvedbe projekta),
  • prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja, ter dobrodelni projekti,
  • programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem prostoru,
  • sodelovanje z Mestno občino Novo mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri oblikovanju občinskih prireditev),
  • dejavna udeležba v nacionalnih in mednarodnih projektih,
  • realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt,
  • zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev, opredeljene v razpisni dokumentaciji,
  • višina zaprošenih sredstev ne sme presegati 80 % celotne vrednosti projekta/ programa,
  • višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja MO Novo mesto (javna dela, brezplačna uporaba prostorov, druga razpisna sredstva),
  • prijavitelj, ki z istim projektom kandidira na več razpisih občine, bo izločen iz obravnave,
  • prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpolnili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto.

   

   Prednostna razpisna merila

  Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije za razpisna področja. V letu 2015 sta prednostna kriterija: pridobljena sredstva iz državnih ali mednarodnih razpisov ter poudarek na jubilejnem letu (650. letnice ustanovitve Novega mesta). Pri delovanju društev bo upoštevano tudi število članov društva kot prednostni kriterij. Prednostni razpisni kriteriji in točkovnik so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja, ki so objavljeni na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

   

   Uporaba meril

  Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kakovost predlaganih projektov ali programov, izločila morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji.

  Višina odobrenih sredstev za projekt ali program bo odvisna od višine prejetih točk in števila projektov/programov, uvrščenih na seznam odobrenih projektov / programov.

   

   Okvirna vrednost

  Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte in programe na področju kulture, znaša 248.400,00 EUR.

  Okvirne razpisne vrednosti sredstev za programe in projekte v letu 2015 po razpisnih področjih so:

   

  a)   Projekti na področju kulture                                      40.000              

  Programi na področju kulture                        65.000 Redno delo kulturnih društev                                    70.000 Novomeški poletni večeri                                          28.000 Obletnice rojstev pomembnih Novomeščanov        2.000 Revija Rast                                                               20.000 Sofinanciranje najemnin org.v jav. int.                      23.400

   

  SKUPAJ                                                                            248.400 EUR

   

  Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev na področju kulture ali za posamezno razpisno področje.

   

   Obdobje za porabo sredstev

  Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.

   

   Razpisni rok

  Razpisni rok se začne 27. 3. 2015 in traja do 28. 4. 2015.

   

   Razpisna dokumentacija

  Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje obsega:

  • besedilo razpisa,
  • prijavni obrazci od št. 1 do 5.

  Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjene prijavne obrazce, podpisane in ožigosane z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.

  Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto.

  Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

  Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

   

   Oddaja in dostava vlog

  Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

  Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.

  Vloga mora biti predložena na naslov:

  Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 28. 4. 2015 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS/POZIV NA PODROČJU KULTURE 2015 z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE). Na hrbtni strani mora biti naveden vlagatelj NAZIV oz. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA, NASLOV.

  Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 28. 4. 2015 do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

  Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 12.

  Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

  Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse razpisne pogoje in kriterije ter vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije.

   

   Izločitev vlog

  Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog, jih dopolnijo v roku 5 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni, bo ta zavržena kot nepopolna. Ostale vloge, ki jih župan zavrže, so tiste:

  • ki jih ni vložila upravičena oseba;
  • prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
  • vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana ovojnica, v kateri je prijava na razpis).

  Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis v celoti ali za posamezna razpisna področja po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

   

   Dodatne informacije

  Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih medijih je  Sandra Boršić (tel. 07/3939253 ali sandra.borsic@novomesto.si).

   

   Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

  Komisija za odpiranje vlog bo odpirala vloge, prispele na javne razpise na področju kulture,  4. in 5. 5. 2015. Vloge, prispele na javne pozive na področju kulture, bo odpiral pristojni uslužbenec za kulturo ob prispetju.

  Občina bo predlagatelje z odločbami obvestila o rezultatih javnega razpisa najpozneje v devetdesetih dneh od zaključka razpisa.

   

   

  Mestna občina Novo mesto

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  nazaj