vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje rednega dela društev upokojencev v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje rednega dela društev upokojencev

v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

 

Predmet razpisa je sofinanciranje rednega dela društev upokojencev, ki delujejo na območju Mestne občine Novo mesto.

 

Pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo društva upokojencev, ki izvajajo programe na območju Mestne občine Novo mesto, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa in imajo za leto 2014 izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto.

 

Merila za delitev sredstev

  1. Dostopnost programov (za uporabnike brezplačno, število uporabnikov).
  2. Kakovost predloženega programa in način izvedbe.
  3. Prostorski in kadrovski pogoji za izvajanje programa.
  4. Program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, javnih sredstev in delež drugih virov.

 

Okvirna vrednost  

Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 18.000,00 EUR.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna za leto 2015.

 

Rok za porabo sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

 

Vsebina prijave

Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto 2015 z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

 

Rok za oddajo prijav in način oddaje

Razpis se začne z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu in traja do 20. aprila 2015. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 20. aprila 2015 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REDNEGA DELA DRUŠTEV UPOKOJENCEV V LETU 2015. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

 

Datum odpiranja vlog

Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa.

 

Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, o pritožbah zoper te sklepe pa župan Mestne občine Novo mesto.

 

Zavržene bodo vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v besedilu tega razpisa, in nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku ter na način, določen v pozivu za dopolnitev.

Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, in vloge, ki pri ocenjevanju na osnovi meril ne bodo prejele zadostnega števila točk.

 

Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2015, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način črpanja proračunskih sredstev.

 

 

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu www.novomesto.si.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, telefon št. 07 39 39 274 ali e-pošta branka.bukovec@novomesto.si.

 

 

Mestna občina Novo mesto

nazaj