vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Novo mesto

 za leto 2015

 

 

PREDMET RAZPISA je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2015, s katerimi preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov. Programi so razdeljeni na:

Program A – sofinanciranje programov do 1000 € in

Program B – sofinanciranje programov nad 1000 €.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNI RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji s statusom društva, zavoda ali ustanove in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
  2. program izvajajo v Mestni občini Novo mesto;
  3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa;
  4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
  5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
  6. imajo večletne izkušnje oz. reference na področju, za katerega se prijavljajo;
  7. imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto za leto 2014.

 

MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV

Merila za izbor programov so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji tega razpisa.

 

OKVIRNA VIŠINA razpisanih sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2015 znaša 36.000,00 EUR.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna za leto 2015.

 

ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto 2015 z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

 

 

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN ODDAJE

Razpis se začne z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu in traja do 20. aprila 2015. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 20. aprila 2015 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2015. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

 

DATUM ODPIRANJA VLOG

Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija in ne bo javno, se bo začelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene.

 

ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, o pritožbah zoper te sklepe pa župan Mestne občine Novo mesto.

 

Zavržene bodo vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v besedilu tega razpisa, in nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku ter na način, določen v pozivu za dopolnitev.

Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, in vloge, ki pri ocenjevanju na osnovi meril ne bodo prejele zadostnega števila točk.

 

Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2015, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način črpanja proračunskih sredstev.

 

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu www.novomesto.si.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, telefon št. 07 39 39 274 ali e-pošta branka.bukovec@novomesto.si.

 

 

Mestna občina Novo mesto

 

 

nazaj