vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št. 600-01-3/2006) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti

v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

 

1. Predmet in višina razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto za leto 2015. Višina razpisanih sredstev znaša 20.000 EUR.

 

2. Namen razpisa

Namen razpisa je podpirati delovanje lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto, ki bo s preventivnim delom zajela velik del šolajoče in nešolajoče se populacije mladih ter druge strokovne in laične javnosti, omogočala in izvajala program pomoči odvisnikom in njihovim družinam ter izvajala ostale programe in projekte, sprejete z vsakoletnim planom dela skupine LAS. V ta namen bo izbran prijavitelj, ki se bo s prijavljenim programom najbolj približal spodaj navedenim ciljem lokalne akcijske skupine v letu 2015:

 

 • preventivno delo v osnovnih šolah v Mestni občini Novo mesto (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol v novomeški občini  - skupaj  vsaj 20 predavanj/delavnic na leto);
 •  

  preventivno delo v srednjih šolah Mestne občine Novo mesto (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih vseh srednjih šol v občini - skupaj vsaj 80 predavanj/delavnic na leto);

   

  preventivna predavanja in delavnice za mladino izven šol;

   

  osveščanje širše strokovne in laične javnosti o problemu zasvojenosti (organizacija javnih diskusij, medijskih oddaj, predavanja za učitelje in druge strokovne delavce s področja dela s človeškimi viri);

   

  izvajanje programa pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način:
  • individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan)
  • individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika (na razpolago vsak dan)
  • vodenje skupine za samopomoč odvisnikom in njihovim svojcem
  • psihosocialna obravnava uporabnikov substitucijskega zdravljenja na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Novo mesto - metadonska ambulanta (minimalno 2uri/teden)
  • obravnava občanov občine Novo mesto - odvisnikov, ki so na prestajanju zaporne kazni zapora v zavodih za prestajanje kazni  (svetovalni obiski v času prestajanja kazni ter postpenalna obravnava);

   

  urejanje posvetovalno-informacijskega spletnega portala lokalne akcijske skupine;

   

  koordinacija delovanja skupine LAS (povezovanje članov - interdisciplinarnost, organizacija sestankov skupine, priprava letnega programa dela, povezovanje z ostalimi lokalnimi akcijskimi skupinami na regijski in nacionalni ravni);

   

  strokovna in organizacijska podpora delovanju sprejemnega in dnevnega centra za odvisnike Novo mesto.

   

  Dejavnosti, opisane pod točkami A, B, C, E in F, morajo biti za uporabnike brezplačne. Prav tako morajo biti preventivne dejavnosti, opisane pod točkama A in B brezplačne za šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj ne sme zgoraj navedenega načrtovanega preventivnega dela po šolah zaračunavati šolam samim.

   

  V postopku javnega razpisa bo izbran samo en prijavitelj, kateremu bodo kot izvajalcu načrtovanih dejavnosti lokalne akcijske skupine dodeljena celotna razpisana sredstva.

   

  3. Splošni pogoji za sodelovanje

  Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije (društva, zveze društev, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji

   

  Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.

   

  Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  - prijava programa, ki je predmet razpisa;

  - program se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Novo mesto;

  - so registrirani za opravljanje dejavnosti iz področja, ki je predmet razpisa;

  - zagotovljeni prostorski in kadrovski pogoji za izvajanje programa;

  - pregledna in jasna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov izvajanja programa;

  - večletne izkušnje oz. reference na področju, ki je predmet prijave;

  - izpolnjene pogodbene  obveznosti do Mestne občine Novo mesto.

   

  4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

  Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področje, ki je predmet razpisa.

  Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

   

  5. Merila za dodelitev sredstev

  Za ocenjevanje programa prijaviteljev bodo uporabljena naslednja merila:

  • ujemanje predloženega programa z namenom razpisa;
  • kvaliteta in realnost predloženega programa ter jasni cilji programa;
  • sodelovanje uporabnikov v programu;
  • realna finančna konstrukcija programa;
  • dosedanje delo oz. reference;
  • predvideni ostali finančni viri za sofinanciranje programa.

   

  Prednostno bo sofinanciran prijavitelj, ki:

  • v Mestni občini Novo mesto izvaja programe in projekte s področja zasvojenosti že več let, pri čemer gre za dobro uveljavljenost in prepoznavnost izvajanega dela med lokalnim prebivalstvom, posebej med mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci s področja dela s človeškimi viri;
  • je imel programe in projekte že sofinancirane iz občinskih proračunskih sredstev v preteklih letih.

   

  6. Rok porabe dodeljenih sredstev

  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

   

  7. Vsebina prijave

  Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2015. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.

   

  8. Rok za oddajo prijave in način oddaje

  Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja 15 dni. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 15. dne od objave v Uradnem listu (velja datum poštnega žiga ) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

   

  Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - Javni razpis za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto za leto 2015«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo s sklepom zavržene.

   

  9. Datum odpiranja vlog

  Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene.

   

  10. Izid razpisa

  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2015, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

   

  11. Kraj, kjer zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo

  Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo prejmejo na Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo na Mestni občini Novo mesto ali na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto  (www.novomesto.si, javna obvestila).

   

  Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani prejmejo na Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo Mestne občine Novo mesto (Mateja Jerič, telefon 07 39-39-250, e-pošta: mateja.jeric@novomesto.si).

   

   

   

  Mestna občina Novo mesto

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  nazaj