vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 18. 03. 2015

Dolenjski uradni list 1 - 2015

Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013 - UPB-2), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011, 21/2013 in 111/2013) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 26. 2. 2015 sprejel

O d l o k

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

1. člen

V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/2009, 74/2009 in 36/2011) – v nadaljevanju: Odlok, se 3. alineja 1. odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:

– prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6.00 do 8.00 ure zjutraj in od 13.00 do 16.00 popoldan, pristojni organ pa lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas in trajanje prometne konice.

2. člen

Spremeni se 1. odstavek 12. člena Odloka tako, da se glasi:  

Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja, kjer je čas parkiranja omejen in za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območij za pešce, pristojni organ lahko izda do dve dovoljenji za parkiranje na gospodinjstvo. Upravičenec mora biti lastnik vozila ter imeti stalno bivališče na tem območju.

3. člen

Doda se 17. a člen, ki se glasi:

(1) Vzdrževalec parkirišč na območju Mestne občine Novo mesto je javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.

(2) Vzdrževalcu parkirišč se podeli javno pooblastilo, da lahko izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih.

(3) Javno pooblastilo nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih lahko izvajajo le osebe, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo.

(4) Če voznik oziroma lastnik vozila ne plača parkirnine, poda vzdrževalec predlog pooblaščenemu prekrškovnemu organu Mestne občine Novo mesto za uvedbo prekrškovnega postopka.

4. člen

Vsa ostala določila Odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

5. člen

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Št. 007-1/2015

Novo mesto, dne 26. februarja 2015

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni

nazaj