vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta v letu 2022

datum: 09. 02. 2022

Dolenjski uradni list 4 . 2022.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB1, Dolenjski uradni list, št. 14/19), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (Dolenjski uradni list, št. 25/20) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (Dolenjski uradni list, št. 19/21) Mestna občina Novo mesto objavlja naslednji

 

 

JAVNI POZIV

 

za sofinanciranje  rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta v letu 2022

 

 

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim, ki želijo samostojno rešiti svojo stanovanjsko problematiko. Upravičenci morajo po obnovi oziroma izgradnji zagotoviti zasedenost kapacitete z lastnim bivanjem.

 

2. UPRAVIČENCI

Upravičenci do javnih sredstev predvidenih s tem pozivom so mladi, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko bodisi z novogradnjo bodisi z rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju prosilci).

 

Za mladega prosilca, predvidenega s tem pozivom, se šteje vsak investitor, ki na dan objave poziva še ni dopolnil 35 let in ne prebiva v lastni bivalni enoti.

 

Pod prvo reševanje stanovanjske problematike se razume gradnja oziroma rekonstrukcija stavbe, z namenom selitve v samostojno bivalno enoto.

 

Prosilci bodo obravnavani po načelu časovne prioritete (prednost imajo prej vložene vloge). Upravičenost do sofinanciranja obnove objektov bo ugotavljala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan s sklepom.

 

3. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Sredstva za sofinanciranje  za leto 2022 v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v poračunu Mestne občine Novo mesto na proračunski postavki 18061002 – Upravljanje s stanovanji, konto 402999 – drugi operativni odhodki.

 

Sredstva so namenjena pospeševanju reševanja stanovanjske problematike mladih predvsem tistih, ki želijo samostojno rešiti svoj stanovanjski problem bodisi z gradnjo bodisi rekonstrukcijo obstoječega objekta.

 

Skupna višina namenskih sredstev se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022.

 

4. DELEŽI SOFINANCIRANJA

Občina se zavezuje, da bo sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 EUR na posamezno enoto. V primeru mlade družine (oba starša na dan objave javnega poziva mlajša od 35 let) se višina sredstev za sofinanciranje poveča za 25% za vsakega otroka, ki na dan objave javnega poziva še ni dopolnil 6 let, vendar največ do višine 1.500,00 EUR. Sofinanciranje bo prosilcem na voljo do porabe proračunskih sredstev.

 

5. POGOJI SOFINANCIRANJA

Pogoji pridobitve sredstev so naslednji:

 

Prosilec končano gradnjo izkaže:

 • z uporabnim dovoljenjem, ki ga je pridobil za bivalno enoto v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo ali
 • z izjavo nadzornika gradnje, da so končana vsa dela, potrebna za uporabo bivalne enote.

Navedena dokazila o končani gradnji je prosilec dolžan posredovati MONM v roku treh let od nakazila dodeljene višine sofinanciranja, kar sprejema s podpisom izjave na obrazcu 3.

 

V primeru spremembe področne zakonodaje, ki se bo morebiti nanašala na termin »končana gradnja«, se bo upoštevala spremenjena zakonodaja.

 

V primeru, da prosilec ne zadosti pogojem sofinanciranja, mora vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Resničnost izjav prosilca in izpolnjevanje razpisnih pogojev ter predložene dokumentacije in dokončane gradnje oz. rekonstrukcije se bo preverilo na terenu s strani tričlanske komisije.

 

6. VSEBINA VLOGE

Prosilec mora dostaviti naslednje dokumente:

 • prijavo na obrazcu št. 1,
 • kopijo veljavnega gradbenega dovoljenja,
 • potrdilo o plačanem komunalnem prispevku,
 • kopijo rojstnega lista prosilca in njegovega partnerja,
 • kopijo potrdila o stalnem in začasnem prebivališču za prosilca in njegovega partnerja,
 • podatke o otrocih, ki na dan objave javnega poziva še niso dopolnili 6 let na obrazcu št. 2 s priloženimi kopijami izpiskov iz matične knjige,
 • podpisano izjavo o roku dokončanja gradnje oz. rekonstrukcije na obrazcu 3,
 • podpisano izjavo o roku preselitve in prijavi stalnega prebivališča na obrazcu 4,
 • podpisano izjavo o bivanju v novi stanovanjski enoti na obrazcu 5,
 • fotografije začete gradnje (fotografija gradbiščne table na terenu in izvedenega izkopa gradbene jame oz. fotografije začete rekonstrukcije),
 • podatke o banki in številki TRR za nakazilo sredstev na obrazcu št. 6.

Prosilec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa na razpolago na spletni strani Mestne občine Novo mesto pod rubriko Javni razpisi.

 

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo za sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novega stanovanja do porabe proračunskih sredstev  za leto 2022 oziroma najkasneje do 30. 11. 2022.

 

Prijave na javni poziv za dodelitev sredstev morajo zainteresirani prosilci poslati v zaprtih ovojnicah na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto s pripisom »Prijava na javni poziv za sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem v letu 2022«. Na zaprti ovojnici mora biti na zadnji strani naveden polni naslova prijavitelja.

 

8. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU POZIVA

Vse prejete vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan, ob upoštevanju časovne prioritete glede na datum prejema vlog. Odpiranje vlog ni javno. Upoštevale se bodo samo vloge, ki bodo oddane na razpisnem obrazcu in bodo oddane najkasneje 30. 11. 2022.

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku največ 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

 

Seznam upravičencev za dodelitev sredstev za sofinanciranje pripravi komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in ga posreduje direktorici občinske uprave.

Direktorica občinske uprave na podlagi seznama izda odločbo o dodelitvi sredstev za sofinanciranje za posameznega upravičenca. Zoper odločbo je možna pritožba na župana Mestne občine Novo mesto. Odločitev župana je dokončna.

 

Nakazilo odobrenih sredstev za sofinanciranje se izvede na osebni račun upravičenca 30. dan po opravljeni vročitvi odločbe.

 

Sredstva se dodelijo v skladu z navodili javnega poziva, in sicer v skladu z načelom časovne prioritete.

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom  je Darja Plantan, telefon 07 39 39 290, elektronski naslov: darja.plantan@novomesto.si, ki bo dosegljiva v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in petek med 8.00 in 14.00 uro ter v sredo med 8.00 in 16.00 uro.

 

10. NADZOR NAD IZVAJANJEM

Namenska proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil razpisna določila, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

Številka: 3520-124/2016--73 (644)

Datum:  27. 1. 2022

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                       župan, l.r.

nazaj