vodilna slika

Vpis predšolskih otrok v vrtce Mestne občine Novo mesto

datum: 23. 02. 2022

Dolenjski uradni list 7 - 2022

 

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCE

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

 

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2022/2023. Vpisi bodo potekali od 1. 3. 2022 do 14. 3. 2022.

Vlogo za vpis oddajo starši samo za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec.

 

 

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2022/2023 (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023). V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po rednem roku. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju (šolsko leto). Za otroke, ki v šolskem letu 2022/2023 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2023/2024 vlogo ponovno oddati.

 

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev in osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

 

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

 

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo oz. ustrezno zakonsko dokumentacijo (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, (Ur. l. RS št. 41/17).

 

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:

 • vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2022/2023 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
 • vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi spodaj navedenimi vrtci.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 14. 3. 2022 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v aprilu 2022. V primeru, da ne bo zadostnega povpraševanja po določeni razpisani enoti, boste imeli možnost izbire druge enote.

 

 

 

Vrtci ponujajo vpis v dnevni program, ki traja za otroka največ 9 ur dnevno znotraj poslovalnega časa posameznega vrtca.

 

Obrazce za vpis dobite na spletni strani vrtca, na upravi vrtca ob vpisu in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si. Vse dodatne informacije o vrtcu so vam na voljo na spletnih straneh vrtcev in pri svetovalnih delavkah vrtcev, skladno z ukrepi za preprečevanje okužbe s Covid-19.

 

Oddaja vloge je mogoča po e-pošti, klasični pošti, v nabiralnik pred vhodom v stavbo vrtca in osebno svetovalni delavki. Ob oddaji vloge upoštevajte vse ukrepe za zaščito ob preprečevanju okužbe s Covid-19.

 

 

 

RAZPORED VPISOV

 

 1. Vrtec CICIBAN Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto, www.ciciban-nm.si

 

Od 1. 3. do 14. 3. 2022, med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki Nini Hočevar (07 371 83 13, nina.hocevar@ciciban-nm.si) v naslednje enote vrtca:

CICIBAN, LABOD, BIBE, KEKEC, NAJDIHOJCA in MEHURČKI

            (Enota Mehurčki bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Labod od 5.20 do 16.30.

 

Posebnosti:

 • Tedensko izmenski oddelek v enoti Labod deluje od 5.30 do 16.30, oz. vsak drugi teden od 11.30 do 20.30.

 

Za več informacij in k ogledu predstavitvenega filma vabljeni na spletno stran vrtca www.ciciban-nm.si.

 

Ob predhodnem dogovoru z vodjo enote in ob upoštevanju veljavnih ukrepov, vabljeni tudi na kratke oglede enot vrtca.

 

 

  Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, www.pedenjpednm.si

 

Od 1. 3. do 14. 3. 2022, med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki Kristini Žmavčič (kontakti: 031 312 460, 07 371 82 61, kristina.zmavcic@pedenjpednm.si), v naslednje organizacijske enote:

METKA, OSTRŽEK, PEDENJPED, RDEČA KAPICA, SAPRAMIŠKA, VIDEK, PIKAPOLONICA, CEPETAVČEK (enota Cepetavček bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Pedenjped do 16.30, Metka od 6.30 do 15.00, Cepetavček in Videk od 6.00 do 16.00.

 

Posebnosti:

 • Poldnevni program, ki traja največ 6 ur dnevno in ga vrtec izvaja v enoti Pikapolonica.
 • Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami poteka v razvojnem oddelku v enoti Pedenjped.

Ob predhodni najavi in dogovoru ter upoštevanju preventivnih ukrepov vam bo omogočen 15-minutni individualni pogovor.

Več informacij najdete na spletni strani vrtca www.pedenjpednm.si

 

  OŠ BRUSNICE – Vrtec BRUSNICE, www.os-brusnice.si

 

Od 7. 3. do 11. 3. 2022 (7. 3. in 8. 3. 2022, med 12.00 in 16.30, od 9. 3. do 11. 3. 2022, med 8.00 in 12.00).

 

Vpis v oddelke vrtca bo potekal v OŠ Brusnice.

 

  OŠ STOPIČE – Vrtec STOPIČE, www.osstopice.si

 

Vpis v oddelke OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče na lokacijah Stopiče, Dolž in Podgrad bo potekal od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022, vsak dan od 12.00 do 15.00, razen v torek, 8. 3. 2022, od 12.00 do 17.00.

 

Vpis za vse tri lokacije vrtca bo potekal v OŠ Stopiče, v pisarni svetovalne delavke.

 

  OŠ OTOČEC – Vrtec OTOČEC, www.os-otocec.si

 

Vpis v oddelke OŠ Otočec - Vrtec Otočec bo potekal od 7. 3. do 11. 3. 2022 (8. 3., 9.3. in 11. 3. 2022 od 8.00 do 11.00 ter 7.3. in 10. 3. 2022 od 14.00 do 16.30).

 

Vpis bo potekal v kabinetu Vrtca Otočec.

 

  Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, Ragovo 2, 8000 Novo mesto, www.vrtecringaraja.si.

 

Od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022, vsak dan od 9.00 do 13.00, razen v sredo, 9. 3. 2022, od 14.00 do 17.00.

 

Vpis bo potekal v pisarni Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja, Ragovo 2.

 

 

Vabljeni!

 

 

Številka: 602-0005/2022

Novo mesto, dne 23. 2. 2022

 

 

 

 

 

nazaj