vodilna slika

Razpis za direktorja družbe Zarja, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto

datum: 16. 02. 2022

Dolenjski uradni list 5 - 2022.

Nadzorni svet družbe Zarja d.o.o. Novo mesto na podlagi 26. čl. Družbene pogodbe družbe Zarja d.o.o. Novo mesto ter na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 2. 2. 2022 

 

Objavlja razpis za

 

DIREKTORJA  (M / Ž)

družbe Zarja, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto

  • za mandatno obdobje petih let

 

Od kandidata pričakujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:

  • univerzitetna izobrazba oz. magisterij  (2. Bolonjska stopnja)
  • tehniške ali družboslovne smeri
  • 5 let ali več na vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah

 

Kandidati morajo ob prijavi predložiti Program dela in razvoja družbe za čas petletnega mandatnega obdobja.

S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas in sicer za čas petletnega mandata.

 

Kandidati morajo vlogi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev po razpisu in pogojev, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah ter Program dela in razvoja družbe za čas petletnega mandatnega obdobja. Za pravočasno oddane vloge se bodo štele vse prijave, ki bodo na sedež družbe Zarja d.o.o. Novo mesto, Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto prispele do 9. 3. 2022 do 12.00 ure., s pripisom  “ prijava na razpis za direktorja” – ne odpiraj. 

 

 

 

                                                                                            Nadzorni svet

                                                                                                predsednik

                                                                                            Mirko BILBIJA, l. r.

 

 

 

 

nazaj